Ta sijj x umezruy?

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis n Nuḥ. Tiɣit a ay war iḍbiɛen tekke d zeg wass umi d isfiy řebḥar x ddunect, tfeḍfeḍ tmurt s uzilliḍ (= zondvloed, deluge myth) mani qqimen krad (3) n imeddaren sennej i tmurt! Sham (שם), Ḥam (חָם) d Yafeth (יפת).

Tarwa n Nuḥ d nitni ay d ijjin! iřsawen n ddunect. Sham ijje d tutlayin tisamiyin (= Semitische talen), Ḥam ijje d tutlayin tiḥamitin (= Hamitische talen), Yafeth ijje d tutlayin n Uruppaweyen. Ijj aqa sɣeryent waman war d ijji ca. Maca manaya war iqqim ḥed iticc as taynit minzi tinnuzɣa (= taqubbanit a) teqqen ɣar tumgisent (= mythologie) n iyduden n zic.

Řuḥen wussan usin d, bdan midden tcarragen dayneɣ, ḥed iqqar aqa neccin zeg Uliman, inneɣni qqaren aqa neccin zi Lquʷqaz, din wi tuɣa iqqaren aqa neccin zeg ifran n Iberia. Tuɣa xsen ad ssekken amezruy nneɣ x icenqar. War ntettu ca Aɛraben ɛad rux xsen ad aneɣ ssidfen di tracca nsen. Maca Imaziɣen qqimen menɛen deg wecbar nsen qqimen qqaren aqa neccc zi tmurt n Tmezɣa ař ami ay das geɛden idammen i Lwalid Mimun iɣewweɣ, uca ibda iqqar:

A neccin ssa , a neccin ssa

Lalla tammurt nneɣ, ad nessu cař nnem

Ad nessu řecjur nnem, s tidi, tidi nneɣ

Ad ncarz timura, ad nbeḥḥar tibeḥḥar

Ad cem nṣun, ad cem neḥḍa

s min ɣarneɣ iǧan d tizemmar

Ad neḍřeq i yeḍbiren, deg ujenna nnem aziza

Wenni i cem icarhen, min isdaheǧ ad t iẓar

Abrid waxxa yeẓẓu, iẓẓu s rḥarrac

Ad neggur ad neggur, ar ɣa naf nnewac

A neccin ssa, a neccin ssa.

Min sdaheǧen ad jeɣmen ibẓiẓen ay tuɣa daneɣ iteggen tiɛenkrifin deg webrid ḥuma ad kisen neksi deg waǧun ad nettu belli neccin ssa. War netriḥ ca niggʷej, ad nebda zi tifin (= ontdekking) n tɣerma di Tafoɣalt (xzar video: http://www.dailymotion.com/video/x9ktaf_grotte-des-pigeons-de-taforalt-le-m_tech) 1mani ufin imesnawen n trekkisent (= archeologie) řatar n tzeddiɣt ay ɣar iǧa 82.000 n iseggʷusa; min ijjin imesnawen ad smuṭyen tidet ɣar tuɣa iwḍen, tenni iscanen aqa řatar n imezdaɣ n zic itenneḍ jar 40.000 n iseggʷusa.

Mařa nruḥ ɣar raggʷaj ad naff aqa aydud umi qqaren ‘Garments’ (Garamanten) ay izedɣen di tmurt n Libya 500 n iseggʷusa ticarmin n sidna ɛisa, nitni d imarawen (= voorouders) n Imaziɣen n yiḍa. Isem n Garamantis ntaff dayes isem n uɣerman (= citoyen). Yura xasen Hirudut deg wedlis nnes. Ntaf it ɛawed teggent agrawen n Imaziɣen amecnaw ‘Amussu aɣerman n wawras (Mouvement Citoyens Des Aurès)2. Ntaff id ɛawed yudes i wawař n agmam ( aṭṭas=igmamen=woonwijk). S uyu war iqqim ḥed izemmar ad isebbeb di Tmaziɣt. Xseɣ ad sseqsiɣ, umi imřec Yuɣurṭa tamɣart umi qaren Selin, iǧis n Antunyu Kilopatra zi Miṣr deg useggʷas 25 ticarmin n sidna ɛisa, ma tuɣa iḥḍar asen Musa bnu Nusayr di tmeɣra?

Imaziɣen war d usin uřa zeg ijj n wemcan, mařa din ca n wemcan usin d zzayes aqa d Tamezɣa. Xseɣ ad iniɣ aqa uřa d ijj war izemmar ad ideř tfuct n Imaziɣen s taqqa n ufus n midden.

1 sijj x lvidyu yu: http://www.youtube.com/watch?v=kxktFg7xEsQ

2 http://www.youtube.com/watch?v=g0Oz-y7MjSk&feature=related

Vind ons ook op :

Geef een antwoord