Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam aked Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan di tmurt a; itwassen s tcuni, netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥arhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejdur.

Atarras itmenɣa x tesɣart nnes yurezzu x tirelli; i kenniw min turezzum? Min xef tezḍuqquzem ixf nwem? Isim-d deg iḍaren nwem ɣar tmurt n Arrif-ublik, řḥajj aliman aqa itraja kenniw deg Wejdir ad awem isscen tibridin d ufejjej n řeḥbeq.

Maca mařa war dayi tessinem ad awem iniɣ min dayi yuɣin. Mařa war tuminem, seqsam iwdan i dayi issnen. Siweř cek, siweř cek a Sheean? Maca nec a řḥaj! mammec ɣa ggeɣ ad akisen ssiwřeɣ? Inna as řḥaj aliman: < ini min xas turid x mmis n Ɛebd-Krim? Siweř waxxa s tmirikanect aqa ayi da waxxa nec d aliman, tswawaleɣ Tamaziɣt nsen > Ok, ok, {Sheean issawař, řḥajj aliman ismuṭṭu awařen ɣar Tmaziɣ}.

Inna awem aqa Mulay Muḥend d abbaḥ, ixarriṣen nnes war beddřen; amec nneɣni, mmarenyen deg ussan a ibarcanen. Zi min zzayes ẓriɣ ass a, sneɣ aqa ǧa war xafes isiɣ ca n rxezrat nican zi tcarmin, (maca netta)  d ijj n waryaz iqedd, temɣaret nnes temmarni aṭṭas s twaɣit n imenɣan. D aya i yexs ad awem yini.

Ikke-d ssenni řqayed Buḥut, iwta as deg weɛruř, inna as: iwyi cek-d arebbi ad teqqḍeḍ timessi. Waxxa ca n twařatin itnuɣ as yiřes, niɣ war izemmar ad isfarez awař amecnaw ait n tmurt, yarra xafes innas: s jjehd n yallah, ad ggeɣ babatsen fartuna. Inna s řqayed Buḥut xmi ɣa tesfesyed x wuř nnec ak-d imsewqen, ase-d ɣari ɣar řfusina cek d Sheean, d Oto Noja, d weḍbib nni zi Nnurwij. Imezdaɣ n Wejdir imɣar daysen manaya. Ttaren zzayes ad asen issiweř x tudart nnes. Munen-d xafes abaru n yewdan, uca ibda istextux:

[……Nec isemma ayi baba Peter Strauss, tuɣa ayi d aɛeskari di tmurt n Uliman. Aḍerren n yisem inu tḥajit nnes temɣar, war ɣares azeǧif uřa d iḍaren. Deg wakud n garra n tmeḍlant tamezwarut, immut ayi ijj n waryaz jar ifassen,  nec war ǧa ǧiɣ ca d ameɛguz, farefceɣ deg waruḍ nnes, ucareɣ as recwaɣeḍ, uca dewřeɣ ggureɣ zzaysen. Udem nnes d wenni inu arewsen deg wayawya! Idweř qqaren ayi Otto Josef Klems. Umi d arewřeɣ ɣar ait Warrayen, beddřen ayi iḍeʷřan inu isem ggin ayi řḥajj aliman. Nec ḥekkareɣ i tenḥisiyyin nec ɛad d ameẓyan di Dusseldorf. Ucareɣ tinɛacin i baba arweřeɣ ɣar Fransa ak-d ijj n tmecḍaḥt. Din i ɣebbiɣ asari jar Nice d Cannes, d Marseille. Tuɣa ayi cniɣ, qeddeɣ, d miɣis, maca tuɣa war dayi ca yuř1.]

Jar iseggʷusa n 1914 d 1918 tuɣa yi d acekkam ɣar Uliman di tmurt n Lmeɣrib. Tuɣa sneɣ iřsawen n midden amen tenna, teggeɣ min xseɣ maca war ssineɣ mani ggureɣ. S uya i xafi uzzřen Ilimaniyyen zi řxedmet. Tuɣa ccateɣ ammu d wammu, znuziɣ řexbar i Wliman, tɛawadeɣ as tamenziwt i Ifransisen.

Ssenni arewřeɣ ɣar tendint n Fas, xedmeɣ ak-d Ifransisen, kkiɣ akidsen ca n wussan, rid ca n Wefransis yudef ayi deg uř! Ssenni, Kkaren Ifransisen ssehwan ayi di ccan, ksen ayi triyyat. Marra min tuɣa ɣari ksen ayit, tuɣa ɣari ca n warruḍ n řɛeskar snuffareɣ t xafsen;  ggin dayi afeqqus uca isiɣ taqrabt inu telɛeɣ. Tuɣa war dayi tisi tmurt, msagareɣ aked ijj n waryaz zi teqbič n ait Warrayen, muneɣ akides ɣar tmurt nnes. Nec sneɣ ad ssiwřeɣ, qqimen imezdaɣ n dcar arezmen dayi aqemmum (bu-yiřes midden akides), arenyeɣ asen nniɣ asen aqa nec xseɣ ad seřmeɣ! Was für eine Überraschung!!!! Nec tuɣa řebda dayi Tafanṭaẓect. Tuɣa cciɣ bu-narjuf x tubbuheřya.

Qqimeɣ akidsen, dewřeɣ tetteɣ amecnaw nitni, sɣeǧayeɣ ifenqar n weysum amecnaw ayrad, řemmẓeɣ aḥerḥur s tqebbit n ifassen. Ijj n twařa deg unebdu, ussan n ṣmayem nenniwju ɣar zzawect n sidi ‘beřqasem azerwal’ ad negg llamet; ssidfen aneɣ-d tiɣaṭin ɣar řemraḥ n wemrabeḍ, iwa uca nnan aneɣ: ṭḍeṭ aɣi n tɣaṭin aqa dayes lbaraka! twařiɣ iwdan udaren saddu ibbac n tɣaṭin, udareɣ nec, tuɣa aṭṭas war zriɣ ca, uca bdiɣ teṭḍeɣ! aɣi iḥma, tfuct n ṣmayem!  marra min xafi ikkin, iqqim ɛad. Ssenni, uffiɣ t d tařemmizt ad arenyeɣ ad řemdeɣ Tmaziɣt nsen. Tuɣa dewřeɣ am řefqi n temzida marra iwdan ssnen ayi, ameẓyan d umeqqran. Smercen ayi, ggin ayi urar ɛemmars ad t ttuɣ. Uyuren wussan usin-d, dewřeɣ ssřemmdeɣ asen mammec ɣa ewten řbarud deg Wefransis. S warruḍ n řɛeskar i tuɣa  ɣari iqqimen, dewřeɣ tadfeɣ, teffɣeɣ mammec xseɣ. Imukrisen tuɣa di nnuɣen ait Warrayen, dewřeɣ tfekkiɣ ten s mqentuṭṭuc. Umi tuɣa ayi deg ait Warrayen aked imjahden, aṭṭas i nɣiɣ n řɛeskar n Fransa, wenni ɣa nɣeɣ, tejjiɣ xas ijj n tewriqt teřseq x teřmect, dayes isem inu: “Hadj aleman”. Dewřen iwdan jar Taza d Fas tɛawaden ineɣmisen x řḥaj aliman, arrin ayi deg wemcan n Řalla Tamẓa! ssaggʷaden zzayi řwaɣec. Ifransisen, ccin akidi tiṣennart, tnusen s wemnus, tfaqan s wemnus, tfafan s wemnus; marra min xafi ssekken, ndemmen xas, minzi nec war ǧiɣ ca am yinni iqqaren: “ afus war tzemmared ad t tɣeẓẓeḍ, suden it”,  nec ad t ɣeẓẓeɣ, ad t sɣerseɣ! Nec qqaren ayi Řḥaj Aliman, tuři, tuři. Nec d Alimanu-Maziɣ, war ǧiɣ ca d Afransis, war ǧiɣ ca d maggʷad, war tettuɣ ca tazengart inu (trots) tessnem aqa “ɣir aɣyuř i inekkaren ṭṭaṣila nnes.”

Aseggʷas n 1924, ẓwiɣ-d ɣar tmurt n Arrif, anda n yiyraden. Sseqsiɣ x Mulay Muḥend, iwyen ayi ɣares ɣar řfusina. Netta iẓra ayi, ikkar ibedd, inna ayi: cek d Řḥajj Aliman? …..]

S weḍfar………


1 Rebels-in-the-Rif, David-S-Woolman, pp: 151-152

Vind ons ook op :

Geef een antwoord