Mmis n dcar

Taziři, ussan n ṣmayem. Marra iwdan aqa yen di barra. Ajenna yarsa, itran tsiqsiqen. Ikkar mmis n dcar ad yurzu manis i ɣa yekk. Ixarreṣ ak d uzeǧif nnes, inna as ixf nnes ad yehwa ɣar yeɣzar ameqqran. Am nni nnit, igga musejjala swadday i taddeɣt, igga sinta n řalla buya, iwc as marra min ɣares d jjehd. Mammec tegga musejjala ya? Tkessi arebɛa n teẓra d timqqranin. Netta yarniy as tnayen nneɣni d tibaṭṭaḥin! Dcar marra itesřa yas. Uřa d iyaẓiḍen n dcar bdan sququɛen umi sřan i řalla buya.

Tuɣa din tarwa n dcar ggin ict n tɣimit deg iɣzar. Sřan i řalla buya, nnan as wanita war itiři ɣir d Mimun. Sfarɣen tiṭṭawin ɣar wayawya, nnan jar asen aqa: “twařat a yiwi-d Arebbi wi ak d i ɣa nesseɛdu ǧiřt a! Nitni ssnen illa Mimun itegg array, min mma tennid as d wenni netta. Mani mma ssekken t ad iraḥ, min mma i d as nnan ad t yegg. Kuř ijj min iqqar deg uř nnes. Ijj iǧuz, itxarreṣ deg iyaẓiḍen, ijj dayes mezři deg uḍiř, ijj dayes mezři n temɣarin. Derwřen mmarra daysen mezři di ca….

Mimun ikk-d zeg ict n tebrit d tameẓyant jar ibuda n řeɛraṣi. Ttuɣ war dawem nniɣ aqa Mimun war itwiři ca amen tenna. Am yeggur, tewḍa ayas musejjala. Iqqim yarezzu xafes war tt yufi, řalla buya txeddem, maca war itwiři manis d itekk wawař. Tarwa n dcar i tuɣa deg iɣzar trajan Mimun, Mimun war iḍhar. Nnan as kkar ad narzu x mmis n midden, aqa ad yiři yufa ca n temcant tecna iqqim dayes, uca ijja aneɣ da weḥḥedneɣ, ad neqqim ad nexzar deg ujenna, war ntiff s minzi i ɣa nesquḍed ǧiřet a. Ikkar ijj zzaysen, issars ssebsi x weẓru, izzeřz ixf nnes, tenna as tɛeqqact nnes ad iraḥ ad yarzu x mmis n dcar ad t id yawi akidsen iqqim. Innexḍef uca igaɛɛed ɣares, yufa din Mimun itenneḍ, itfafa x musejjala. Ař ami i ɣares yiweḍ, inna as: “Ula Mimun, necc aqa d Bitit, ma twařid ayi niɣ? Yarra xafes Mimun inna as: “a wah wah, sneɣ, ma tɣiř ac aqa war twiřiɣ niɣ?  Issuref ɣares Bitit, iwc as afus uca inna as: “Min cek yuɣin a Mimun? Mayemmi i da teqqimed am uyujiř? Yarra xafes inna as: “amcan a iqqar ayi t řebda řxaḍar inu uca ggiɣ ad da qqimeɣ ḥuma ad sřeɣ i řalla buya, uřa qqimeɣ di taddart am wemcum.” Ssenni iḥeccm it Bitit, yarbu yas txancet, inna as: “ kkar ad nehwa ɣar yeɣzar, aqa din iḥramen n dcar ak idsen neqqim, ad ak idsen nsew yaman n uḍiř!!! Aqa ɣarsen řkif….d tamment, iqess it Mulay Ɛmar s ufus nnes. Mimun issedḥa wi i d as ɣa yinin aqa tweddar as musejjala jar ibuda n řeɛraṣi. Igga ixf nnes axmi war imsar ca, uca inn as i Bitit: “ iwa umi texsed ammu, ksi-d abeɛda musejjalla nni aqa ggiɣ tt din neɛmada ḥuma war tt iřeqqef nda, aqa ad aneɣ tseɛɛef řa nettat, břa nettat war zemmareɣ ad ddareɣ, nettat d buḥbeř inu.” Iswizzeḍ ɣares Bitit, igg itt x tɣarḍin nnes uca munen-d marra ɣar yeɣzar.

Ggin tasɣimit, tazeyyat di řweṣt, ssebsi itsara zeg ufus ɣar wenneɣni. Mmis n dcar yufa tamcant nnes jar asen. Kuř ijj min i xef issawař, Mulay Ɛmar ijbe-d awař x ccarq d umi iẓwa iɣzar n meřwect ɣar Meɣniya. Tuɣa ak idsen ijj qqaren as Ḥmidu, xmi issawař ad ac tɣiř d Suqraṭ i issawařen, awařen deg wemcan nsen, fsusen, uǧɣen, teffɣen as d zeg uqemmum amecnaw taxfift. Mimun netta iřseq deg wawař x lxarij, Aliman, aɣarabu n Mřič, timɣarin. Awař yiẓiḍ ak d sbasa d waman n uḍiř d tziři d řalla buya n wesqif, d řeɛwin n yeɣzar.

Iqqim Mimun itxarreṣ deg inni i ak d yeqqim, marra nitni meřcen, netta ad d-yawi Arebbi. Ak d manayenni yuyur as deg uzeǧif, tehwa-d xafes teḥnint, itwařa ixf nnes d tyaẓiṭ jar wayraden, uca ikkar ad issiweř, inna asen: “ Wi i t yufin amecnaw kenniw, tcuqem timura, teffɣem ɣar tinnenɣni.” Tuɣa itacar it wuř xmi i itesřa i řalla buya n tmexsiwt, ktar xmi i tesřa i “ aya tin, aya tin, x ubadu n řeɛraṣi, ruḥ ad tareʷgḥed, war sbuhřuy řɣaci….” Mimun, netta tudart nnes d tiwecca nnes d terja nnes d umezruy nnes, qqnen ɣar tewtemt, ɣar temɣart, ɣar tmeɣra; itraja ɣir meřmi i xafes i ɣa tarḍa ca n yeǧis n dcar, waxxa yeǧis n řmeqdma n wemrabeḍ , ad tyawi ad ak ides isseɛdu ussan iqqimen. Azyen n ǧiřet tiweḍ-d, nihni ɛad aqa ayen ssawařen, sɣeǧayen aman n uḍiř, uca inna asen Ḥmidu: “ nniɣ awem a tarbiḥt! Necc aqa adan inu sɣuyyun.” Yarre-d xafes Mulay Ɛmar inna as: “ tufid ayi xseɣ ad awem t iniɣ.” Ssenni kkaren marra ticti d ict. Ijj igeɛɛed x wartu ad ikkes tazart, ijj ikkar ɣar tzayart ad ikkes aḍiř, iqqim illa Mimun, war immuṭṭi zi temcant nnes. Netta amnus nnes aqa t mani nneɣni, war xafes yargeb ɣir Yakuc bu yetran. Mimun d nniyyet maca nniyyet nnes tuǧeɣ. Cwayt uca dewřen-d marra, kuř ijj min i d-yiwi deg weḥsin nnes. Ɛedřen taɣimit, tarya n waman ttekk asen d jar iḍaren, ssiriden, tetten, sɣeǧayen s waman n uḍiř, farnen di tazart tetten mummu. S minzi qqaren aqa řkif d řaẓ war d ttisen ak d wayawya. Marra tetten, Mimun war iggi tuddint deg uqemmum nnes. Netta iwca yamezzuɣ nnes i řalla buya, isɣeǧay tafqeḥt s řkif, uřa d taqemmumt nnes teffeɣ-d amecnaw cqef n ssebsi. Imeyyeř-d ɣares Ḥmidu, inna as: “ qas ak idneɣ aḍiř d tazart ḥuma ad fesyent tfeqqaɛ, aqa mařa tewc it i sbasa, tettud aɣrum, ad tecced ṣṣeḥḥet nnec, ict war xafek tareṭṭi, ad teqqimed d aɛezri n mennuc…”

Ḥmidu issekkar dayes timessi. S minzi Mimun issen aqa war t itexs ḥed, s waṭṭas niɣ s drus, uřa d tiwessura n dcar řexxu war qqiment, ẓwant marra ɣar lxarij. Waxxa mři i qqiment, ad taff war xafes areṭṭint, war ɣares taddart, war ɣares tammurt, war ɣares ḥed itraḥ lxarij, min umi tudart nnes? Min zzayes i ɣa ggent?

Mimun waxxa iqḍeɛ řayas, teḍr as d ɣar uzeǧif ict n txarriṣt, ca n wussan tuɣa ixedm iten ɣar ict n temɣart, aryaz nnes tuɣa t d aɛeskari di ṣṣeḥra, itas-d ict n twařa deg useggʷas. Tuɣa tessiweř ak ides, tarzem as tawwart, tarzem as uř nnes, manaya tuɣa imsar aṭṭas zeg wami. Maca ak d sbasa d řeɛwin n yeɣzar, d waman n uḍiř, tenna as tqeyyuḥt nnes ad iraḥ ad xafes isqarqeb, mayemmi? Netta s imant nnes war issin mayemmi. Ijja řalla buya txeddem, ikkar ibedd, inna asen: “ad raḥeɣ ad ɛuǧiɣ, ad d-dewřeɣ d abid….”  Ayt n dcar xarṣen nnan aqa mařa iruḥ yiggʷejj, ad iraḥ ad iɛuǧa x wartan n yeɣzar, ad yiři iteɛjib as wexsay. Ksin t iḍaren nnes, war yuci ař ami yufa ixf nnes isqarqub, itřaɣa… “Timuc, Timu, Tim.”  Timuc iǧa teṭṭes, maca tesřa i teyyita di tewwart, tařa azeǧif nnes x tsunta, tenna ak d ixf nnes, ‘ma d aryaz i d ixeccen zi sseḥra niɣ? Mařa d netta i mayemmi war dayi d issekk areqqas ad xafes ggeɣ…..’ Am txarreṣ d Mimun ibda itarezza tawwart. Tuzzer-d Timuc ɣar tewwart tameqqrant, tufa tmijja nni war teǧi ca n waryaz nnes uca tebda tseqsa: ‘wi din? wi din? Yarre-d xafes Mimun, inna as d: “d necc d necc, d Mimun.” Tenna as Timuc: “ Min tarezzud? Ma d ca i yemsaren di dcar niɣ?” Inna as Mimun: “ Arzem uca ad am iniɣ.” Tedweř Timuc ɣar wexxam, tḥart-d x tezwict, tarr-d tawwart x tarwa nnes, tcuq-d řemraḥ řexxu řexmin ad tewḍa s tigʷdi. Tbedd awarni tewwart uca tenna as: “Min tarezzud a mmis n midden? Ruḥ ɣar cɣeř nnes, war dayi snexřaɛ tarwa inu.” Yarra xafes Mimun inna as: “ Nniɣ am ǧiřet a ad ayi tarezmed tawwart, waxxa ɣir ad ẓareɣ tiṭṭawin nnem uřa dewřeɣ s ifassen xwan.” Umi tufa Timuc imneɛ deg wawař nnes, tḥart-d x ict n tmuzart zeg ucewwaf nnes, tebbz itt jar teɣmas uca tegga taryazt. Tedweř war tteggʷed war ttarjiji, maca tessen aqa ǧiřet a war tarwis ca di ǧyaři nneɣni. Tesḥinnib i tezwict, teqqar as mamec i ɣa ggeɣ i wemcum? Mařa ssidfeɣ t rid am nni, mařa iqqim ɣar tewwart n taddart, iwdan min xafi i ɣa yinin? Ikka as d ijj n uxarriṣ deg uzeǧif uca tenna as: “texsed a Mimun ad tẓared tiṭṭawin inu?” Yarr-d xafes inna as “ Zeg uqemmum nnem ɣar wenni n Arebbi.” Ssenni tenna as: “iwa sijj-d  zi texbuct n tewwart inu.” Mimun, umi isřa awař nni, igga tanewwart, inna  deg wuř nnes ɣir ad tt ẓar aẓři n tiṭṭawin inu ad ayi d tarzem tawwart!!!!” Issij Mimun zi texbuct n ssarut n tewwart, Timuc tseggem aqemmum n tezwict, tenns as: “iwa arzem mliḥ tiṭṭ nnec ḥuma ad ẓareɣ mummu nnecc qbeř i ɣa tẓared tiṭṭawin inu.” Timuc tesɛukbar, tesduqqeẓ, d Mimun isɣuy, sřan as d zeg iɣzar.

Igga afus nnes x tiṭṭ, iruḥ itazzeř ɣar yeɣzar. Ixec ɣar imeddukař nnes, idammen tcararen, umi i t ẓrin am nni nxeřɛen, kkaren marra bedden, sɣimen t ɣar tmurt, ssiriden as aɣembub netta isɣuyyu, iqqar: “a yemma tiṭṭ inu, a tiṭṭ inu.” Umi xzaren ufin ict n tiṭṭ teffeɣ-d, temneɛ deg iẓewran n tayyut. “Nnan as: “Wi i dac iggin ammu?” Inna asen: “aqa tuɣa xseɣ ad ɛɛuǧiɣ x wartu, ad qaseɣ cwayt, ař ami ufiɣ ixf inu di tmurt..dddewww.”

Ksin t imeddukař nnes ɣar taddart, ssidfen t ɣar wexxam nnes, sbuzzren t x tassut uca jjin t. Tiwecca nnes ifaq-d, yufa ɣir ict n tiṭṭ. Tuɣa ɣares tnayen war xafes yarḍi ḥed, i řexxu wi i xafes i ɣa yarḍan s yict?

Geef een antwoord