Min nzemmar ad negg s umawař n wawař?

Amezruy n tusna immars x wawař. Marra Tmaziɣt am tenni n zic am tenni n yiḍa, ɣares amawař n ʷawař zi Tmaziɣt n Arrif ař Imajiɣen n Timbuktu; marra ɣarsen amawař n wawař ɛad rux iddar. Awař icarc ak-d yiřes maca xmi ntidar awař war iǧi amecnaw xmi ntidar iřes; xmi neqqar aqa ca n yijj ikkes ayi awař, war ixs ca ad yini aqa ikkes ayi iřes! Imucan nsen deg waddad n tjerrumut msebḍan, axarreṣ nsen am nneɣni.Iřes war ɣares iǧi iɣes maca awař aqa ɣares iɣes, ɣares uřa d iqaccawen. Iwa mara awař iqqen ɣar yiřes ad yiři suyenni ay qqaren aqa aydud břa idles amecnaw argaz břa yiřes. Maca marra sscanen abrid am wawař am yiřes. Da swadday, ad zeryeɣ x uɣezḍis ay isscanen aqa iřes war iǧi amecnaw awař minzi awař ɣares aṭṭas n imucan di tutlayt niɣ deg wemsawaḍ, ijj ak-d wenneɣni. Xmi ca n yijj war das iɛjib ca wawař nnec uca inna: wa ma d awař? war nzemmar ad nbeddeř awař s yiřes amecnaw: wa ma d iřes?Awař itegg drizz amecnaw: ‘sřiɣ awař’ war iǧi ‘sřiɣ iřes’. Isem n wawař iddukkeř ak-d waṭṭas n ixarriṣen, itwaffez ak wawařen nneɣni amecnaw mammec ɣa ssecneɣ da swadday mani ɣa ssiwřeɣ x min nzemmar ad negg s yisem n wawař di tɣawsin n Tmaziɣt n Arrif. Asɣun-a ɣa ḍfareɣ qqaren as s tegřanzect: <polysemy> niɣ <multiple meaning>. Neqqar s Tmaziɣt awař d awař xmi nexs ad nessentem (= bevestigen) tabrat ay nexs ad nessiweḍ. Awař nzemmar ad ten ewc i ḥed, xmi itiři deg imucan amecnaw iwc as awař (= beloofd). Nzemmar ɛawed ad ɣares neqqim ɣar wawař amecnaw xmi neqqar iqqim ɣar wawař nnes (= principe) niɣ iqqim deg wawař nnes.Awař izemmar ad iffeɣ ad yadef amecnaw xmi neqqar fřan iffeɣ x wawař, (= verraden/verrader). Awař, nzemmar ad zzayes negg timesřayin tiɛeffanin amecnaw iḥecca (ayi-d) awař (= onteren). Deg imucan nneɣni, nzemmar ad neṭṭef awař niɣ ad ten ncedd amecnaw xmi neqqa imneɛ deg wawař niɣ cedden awař. Xmi ca n yijj issawař aṭṭas niɣ war nzemmar ad negg x wawař nnes neqqar as s Tmaziɣt aqa dayes awař (= babbelaar). Din tiřemmaz mani war din ca n yewdan war teggen ca x wawař ‘n temɣarin’ uca ntesřa iwdan qqaren aqa d awař n temɣarin (= geruchten) niɣ d awař waha! Awař tzemmared ad tteksed ad ttared amecnaw xmi qqaren aqa ikkes as awař (= onderbreken) i ca n yijj niɣ i ca n yict. Awař tzemmared ad ttared mara dayek taɣennant. Neqqar as itarra yawař (i babas). X ijj n uɣezdis nneɣni, di Tmaziɣt, nzemmar ad negg awař xmi neqqar aqa ggin xafi yawař (= manoeuvre).Awař tzemmared ad t tessufɣed niɣ ad t tesnuffared amecnaw xmi neqqar aqa isnuffara awař niɣ issufuɣ awař. Awař ɣares beddu amecnaw mammec ɣares aneggar, amecnaw xmi neqqar beddu n wawař, niɣ akemmeř n wawař. Tzemmared ad tmenɛed awař u ad as tarxud amencaw xmi neqqar imneɛ ayi deg wawař. Awař am texfifit, war iddikkʷiř ɣar uqemmum. War iǧi marra iwdan ɣarsen awař suyenni ay neqqar s Tmaziɣt aqa ɣares awař, niɣ war ɣares ca yawař. Awař war tzemmared ad t tmenɛed waha, tzemmared ura ad t tɣeḍred, amecnaw xmi neqqar aqa iɣḍer-d awař. Awař tzemmared ad t tezzenzed niɣ ad t tebḍid, amecnaw xmi neqqar azgen n wawař, niɣ jjin awar d azyen. War ntettu aqa awař ɣares tiɣemmura (= posities), amecnaw xmi neqqar bdeɛ awař, sbedd awař, ɣḍeř awař, sfareɣ awař. Nzemmar ɛawed ad nweddar awař suyenni neqqar aqa itweddar awař.Awař dayes awtem, dayes tawtemt, dayes drus (ijj n wawař) dayes aṭṭas. Awař aqa itmewca, neqqar as aqa wciɣ awař, war das neqqar aqa ewciɣ awařen. Neqqar as aqa ɣares awař, war das neqqar ca ɣares awařen; ɣares awařen neqqar it i ḥed mara issen ad issiweř niɣ i wawařen n umedyaz.Ɛawed awař tzemmared ad t twezned, din awař ifsusen, din wenni ideqřen sminzi ay das neqqar aqa ɣares awař ifsus niɣ idqeř deg wawař. Awař tzemmared ad t tekkʷared, war iǧi amecnaw iřes, tzemmared ad tinid tfu x wawař, war ssineɣ ma tzemmared ad tinid tfu x yiřes! Awař iqqen ɣar weřsi (= menselijk), min xseɣ ad iniɣ? Xseɣ ad iniɣ aqa iɣersiwen (= dieren) war sxeddimen awař. Aqzin war issiwiř, itẓu, tafunast war tessiwiř, tesmuhrut; aɣyuř war issiwiř, isḥundrut, uca uyur xas am nni.Awař, tzemmared ad t tesmuned amecnaw imun wawař nsen. Maca ca n twaratin itnuɣa wawař, amenaw innuɣ as wawař. Awař dayes wenni icnan dayes wenni war icnin. Neqqar as s Tmaziɣt ɣares awař icewwar niɣ ɣares awařen areqqen.Awař dayes war dayes, dayes awař n tidett, dayes awař n zzur ktar xmi ttafed ca n yijj itadeff iteffeɣ deg wawař. Awař tzemmared ad xas temted sminzi ay das neqqar aqa itmetta x wawař. Awař, tzemmared ad xas tarzud, izemmar ɛawed ad ac iweddar. Awař ɣares beddu, ɣares qettu, amecnaw xmi neqqar awař amezwaru niɣ awař aneggaru. War ntettu ca aqa awař dayes wenni yiẓiden dayes wenni yarezgen amecnaw xmi neqqar: awař miẓid, awař amarzag. Mara itwaxes ad itwasusem ḥed, neqqar as břa yawař (= zonder discussie). Mara ijj war issin Tmaziɣt niɣ war issin ad issiweř neqqar as ruḥ ad třemded awař. S wawař, tzemmared ad tessudsed wi texsed, neqqar as issudes it s wawař.Awař tzemmared ad t d tejjed, neqqar as aqa ijje-d awař niɣ ijje-d awařen, din ɛawed mani tzemmared ad tbedded x wawař amecnaw beddeɣ x wawař nnec, niɣ ma ibedd ac-d wawař inu? Awař tzemmared ad t texsed, tzemmared ɛawed ad t tcarhed. Mara awařen-a ay i da uriɣ war dac ɛjiben, war tegg ca x wawař inu, egg x wawař nnec! Awař yiẓiden jjit, awař yarezgen ttut.Awař aqa itɣima d awař!

Vind ons ook op :

Geef een antwoord