Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři)

Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan dewřent řa nitnti nnuffarent di tasyumi (ttenmeyya)! Min xef tuɣa urezzun iwdan n zic d min xef urezzun inni n yiḍa imsebḍa x waṭṭas. Iwdan n zic tuɣa tmunen, teggen afus deg ufus s Twiza, ina n yiḍa teggent s l’internet.

S uya, ixeṣṣ ad nessen aqa war nzemmar ad nesbedd garra di Afɣanisatan s (les militants n) l’internet niɣ s wudem-n-wedřis (Facebook). Maca s Twiza n Imaziɣen di tmurt n Tmezɣa nzemmar, ticti n wadday, ad nesbedd atmun i wnaraǧ (ajjar), niɣ ad nfaren Amɣar i ɣa issiwřen s yisem n weydud. Aṭṭas war iǧi ca drus i itwazemmaren ad itwagg s Twiza n Imaziɣen. Mařa narr d zman n Twiza, niɣ -ad nini ejj- ad narzu mayemmi tweddař war teqqim, ad xafes nesseqsa amẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt; ticti n wadday, ad nemsawaḍ aked iwdan imeqqran ḥuma ad nessen tidett n Twiza (sans rémunération) d mammec iǧa teggen imarawen (ancêtres) nneɣ deg ussan n zic. S uquḍeḍ n wawař, ixeṣṣ war ntettu ca aqa aked umadaf n “bilad lmexzen” i tweddar Twiza n Imaziɣen di tmurt n Arrif, smun akides argab n Twiza di teqbič n Ayt Sɛid.

Mařa nedweř ɣar umezruy, nzemmar ad nini aqa agles (antiquity) niɣ statue quo n Ayt Sɛid imradas u iqqen ɣar weẓwar n umezruy d tɣerma (civilisation) n umenkud (empire) n Tmezɣa. Umi sseqsiɣ x teqbič n Ayt Sɛid, nnan ayi aqa qqarent i Dar kebdani, Amejjaw, Ayt mact, d Tazaɣin. Di twařat-a war ggureɣ ad ssiwiřeɣ ca x min nnan imezrayen x umezruy n Ayt Sɛid, maca xseɣ ad mmuṭyeɣ ḥuma ad ssiwřeɣ x min imsaren di Řkebdani deg wass n 14 zeg uyur n 7, deg useggʷas n 2012. Qbeř anebdu, yus ayi d ijj n e-mail itettar zeg iwdan n Ayt Sɛid, awtem d awtemt, ad nyarwen ass n 14 n uyur n 7, ad munen ḥuma ad ssiwřen x min zemmaren ad ggen ayt n tmurt i tmurt nsen, ad ssiwřen x waddad n teqbič. Umi ikkar ubarreḥ, ijja ayi ad dewřeɣ ɣar tmettisent (sociologie) n teqbič, d wedřis n Pennel (A country with a government and a flag: the Rif War in Morocco, 1921-1926, ḥuma ad ɣari tiři ijj n txarriṣt x umezruy n waydud n Arrif.

Marra Ayt Sɛid ssnen aqa din ca n yewdan, zeg inni iǧa izzenzen taqbič i Wseppanyu, aqa yen ɛad ssarsen afus nsen x wagřa n teqbič, ḥewwsen timura n midden, kemmřen ɣeǧřen dewřen ḥekkmen! Nec tɣiř ayi, ad nessiweř uřa x manaya, maca manaya tuɣa t ɣari -d terja waha- qbeř i ɣa yawḍeɣ ɣar uqidun!

Iwḍeɣ ɣar Řkebdani zic, nekka zzat i wendrar (furbo) n tcamma, nufa ayenni mani iwḍen ssewjaden tiɣawṣiwin ɣar wazzay n uqiḍun. Xseɣ ad ziyyareɣ x třemmizta (opportunité) ḥuma ad qadiɣ marra inni ixarrṣen deg umsagar n Ayt Sɛid d inni ibedden x iḍaren nsen, ǧiret d wass, ḥuma ad nyarwen tarwa d yessis n tmurt n teqbič, u ḥuma tiwecca farwicca ad temqudda aked tmura nneɣni.

Adu yisem n “afus deg ufus ad nemsawa, ad nmun.”, issiweř Mohamed Remdani inna aqa manaya itwagg i “yinni itarran tayni i teqbič, u rexxu aqa nesmun iwdan i d yusin zi barra (lxarij) d yewdan i d yusin zi tneddam nneɣni….inna aqa “lhadaf…ad nesmun iwdan, qaɛ lmuthaqqafin, ḥuma ad d ɛeqben cwayt ɣar tmurt, ɣar iẓewran nsen, ɛawed tanya ḥuma ad arren cwayt taynit nsen ɣar tmurt nsen, maḥend ad negg ttenmiya i tmurt nneɣ…”

Awarni as issiweř ssi Zahid, inna aqa tamesmunt tetwagg ḥuma ad yiři ijj n: “redd liɛtibar i lmenṭaqa aya i ɛicen ttehmic….ad taff ad teqqim d lmunasaba kuř aseggʷass.” Sřiɣ ɛawed i yeǧis n ayt Sɛid, tenna aqa “Iteqqes aneɣ řḥař x tmurt nneɣ, ntaff itt nettat d taneggarut di tmura i yeǧan.”

Immewc wawař i yijj  n utarras qqaren as  Zizawi,  inna aqa “ssitimeɣ war ssa nteffeɣ ḥama negga ijj n tewriqt zi ɣa nxeṭṭeṭ….zi ɣa newc cwayt i teqbič nneɣ…”

Issiweř ijj n Řaj x umezruy n Ayt Sɛid deg wakud n Useppanyu, ……maca war tejjin ad ikemmeř awařnnes. Tuɣa ixs ad yini aṭṭas n tmesřayin x min imsaren nican deg Ait Sɛid maca ssiwřen as deg umezzuɣ u nnan as ” ….war ǧi ca řexxu i ɣa tesfeḍḥed inni izzenzen Ait Sɛid….”

X ijj n uɣezdis, marra manaya icewwar, maca x uɣezdis nneɣni, aṭṭas n wakud i itwawcen i yinni iɣennjen, arrni d xafes ca nneɣni war iḍbiɛen. Nec simant inu war ssineɣ min i ɣar d usiɣ! Twasit inu tedweř d urar n buqueyyuɛ, ma ad negg afus deg ufus am war nessin umi i ɣa newc afus!? Niɣ ad nmun am war i daneɣ itwanna wiked i ɣa nmun, d mammec i ɣa negg ad nmun?      Niɣ ad  nemsawaḍ s iceṭṭiḥen d yizřan!? Min ɣar d usin iwdan iqqim d azyen! immurḍes! War inni ḥed mayemmi, niɣ d mammec i das i ɣa negg twařat nneɣni.

Ad yiři neccin nennum nessawař aṭṭas, ntegg drus, maca ijj war izemmar ad ingef ad yini aqa min itwannan d wenni i ɣa yiřin ssa d tsawent maɣar aqa iwdan udfen břa ahil (programme) u ffɣen břa ahil. Ma ammu i ɣa neqqim nesnuffara tidett x wayawya?!

Waxxa necca, neswa, nezra imeddukar i war nezri zeg wami iǧa neqqar marra di lqecla n Řkebdani, maca ixeṣṣ  manaya war daneɣ itejji ca ad ncarf iřes nneɣ. Iwdan n zic, tuɣa xmi tafen tařa tarwi, qqaren “raja ař  i ɣa tezdeg”, xenni i ɣa yaymen. War ssineɣ ca min txarrṣen iwdan nneɣni! Ad yiři řa nitni tuɣa trajan amecnaw mammec tuɣa inna ijj n utarras zeg inni issiwřen umi inna aqa ‘ssitimeɣ war ssa nteffeɣ ḥuma negga ijj n tewriqt zi ɣa nxeṭṭeṭ….zi ɣa newc cwayt i teqbič nneɣ…’ maca neffeɣ-d  ifassen nneɣ xwan!

Tcuni n tebrit tagdut, simant nnes, ixeṣṣ itt uxarreṣ d ameqqran, ad yiři yiriw, imɣar, ktar mařa nmud it niɣ narni ɣares manaya:

  • Vision
  • Mission
  • Objectives
  • Strategy
  • Policy
  • Projects
  • Budgets.

Marra manaya ixeṣṣ ad itwagg ḥuma ad iddar, Usɛid,  Tusɛit, di tnamurt niɣ di tɣrimt (citoyenneté) nsen.  Ixeṣṣ ad nessen aqa Ayt Sɛid war ggur ad ibeddeř, ad as temmarni tcuni mařa war nekkar x iḍaren nneɣ marra, tarwa d yessis n tmurt, ad nesmun tizemmar, ad as narni tisinan (grade) i tmurt nneɣ, tammurt i tuɣa la babas la yemmas ař ami kkaren tarwa n tmurt xarreṣen deg umsagar umi itwagg ijj n yisem icewwar: afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun…


*  Ayt Sɛid

Vind ons ook op :

Geef een antwoord