Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif n nnej. Xseɣ ad iniɣ aqa tarwa n Arif marra –ameẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt- sswařen Tmaziɣt nsen. Sennej i manaya, řebda tammurt n řewḍa itawḍ it bujeyyar qbeř i tmurt n wedrar.

Zi tqebbař i d innḍen i ayt Buzeggu, ntaff: Angad, ayt Bouḥemdun, ayt Hamlil, ayt Meṭher, Meccaya, ayt Yaɛla, Zekkara, ayt issnasen (ayt xalid, ayt Menguc, ayt Urimec). S wenneḍ i d ggint tqebbař  itwaɛerben (arabisering) x tqebbař timaziɣin, i yejjin aydud di tmennaṭ a ař ami war iqqim imneɛ acbar, izzenz amezruy! Isɣa zzayes tutlayt n midden. S manaya xseɣ ad ssecneɣ drus-drus zi tutlayt nsen, d tamyart*  nsen. Zi min ufiɣ deg ijj n tesɣunt (Revue) qqaren as “Revue Africaine, (nr.91: 1947), ad idareɣ min yura  Ch. Pellat s tlatinect. Tira n tesɣunt mani ufiɣ awařen x Tmaziɣt n Ayt Buzeggu daysent tamara s minzi d tiqdimin aṭṭas. Ḥuma ad tiři tɣuri (n imaynuten) tefsus x yiřes, WAR tariɣ ca s teslugent (standardisation) i zi ntari Tmaziɣt s Tlatinect.

Řexxu ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x Tmaziɣt n Ayt Buzeggu.

 1.      Ssuq

“Ssuq iɛmmer ɣer neɣ ass l-lexmis deg ayt bu-zeggu; ittadef ɣer-naɣ imendi d yirden d ddra, t-tazart d baṭaṭa d lebhayem d ifunasen d ssukker d watay d lgaz d ccmeɛ, t-tmellalin d iyaẓiḍen t-tɣallin d iserdan t-tserdin d izeɛwajen n tserdin d ijedɛan n tɣallin. Iḍu ssuq –llahu malik elḥemd- kull ci yuseɛ, ttasen midden zi Leɛyun, ttasen zi tewrirt, ttasen zi mestimer, zeg ayt iɛala, ad adfen ɣer ssuq s lebhayem nsen d imendi nsen. Tella d-is ict n rreḥbet n ifunasen, ict n lebhayem, ict n iyaziḍen, ict n imendi, ict n lkettan, ict n it bab n ssukkar, ict n lxudret, ict n it bab n tɛeṭrit. Tudef tɛeṭrit ɣer ssuq, tuseɛ. Llan znuzen skinjbir, tifelfelt taberkant, l-kemmun, l-ḥenni, tazult, lmerjan, ayn mma terzud ɣer tɛeṭrit, ttufi-t di ssuq. I mc ɣra kemmlen ssuq, iǧen isɣu, iǧen izzenz, iffeɣ zi ssuq”.

 2.     Taslit

Nexs ad nruḥ ad nexḍeb tameṭṭut. Nessifed ict n tmeṭṭut t-tawessart, s leɛqel nnes, tessen ag xeṭben, truḥ ɣer babas n teslit, innas: Merḥba zzi-wen, “bessaḥ ma illa ad teqblem accreḍ inu”, tenna as: “neqbel eccerḍ ennek”. Tameṭṭut temmewc, ad nruḥ necni d jjmaɛet ad negg taɛmamt: tmanyin duru, takebbit n dhen, takebbit enniḍen n zzit, ɛecra n leqwaleb n ssukker, xemsa n iqerqasen n watay, xemsa n ṭṭeẓẓinat n ccmeɛ, saku n imendi, xemsteɛcer n qurdiya? n yirden, xemsteɛcer n qurdiya n waren, jar waren n yirden d waren n temẓin, tlata n lebhayem ak-d lemcixit? Tlata ak-d ddfeɛ. nruḥ ad nemmunsu ɣer bab n tmeṭṭut, uca nmun ɣer bab n teslit. Nexs ad negg islan, nexs ad negg mulay, ad negg luzir, ad negg xemsa n islan, i mc ɣra iqqen l-ḥenni i mulay, ad iruḥ ɣer lḥujbet ad idebber ak-d teslit nnes. Nexs ad negg urar ad nessaruggeḥ taslit, a (d) nruḥ a(d) nessufeɣ taslit a(d) tt nesniy d enni taymart?, a(d) tt isniy umas, i mc tt ɣra isniy umas, a(d) ttas ijj n tmeṭṭut, a t-tisi ɣanim, xef ixef n teslit, a d asen it bab n l-barud ad rezmen ɣanim xef teslit, a tt awin ɣer lḥujbet, a tt ssunḍen sebɛa n l-xeṭrat, a d-yas luzir n ugellid ad isḍer taslit a tt issidef i lḥujbet nnes…..]

*foreigners

* habit

Vind ons ook op :

Geef een antwoord