Tamkerra n tutlayt di Tmaziɣt

Ejj amezwaru ad nessars afus nneɣ x tbadut n tutlayt. Tutlayt war teǧi ca amecnaw taɣma n wawařen; tutlayt d taremmast (= middelen) n umṣawaḍ. Tutlayt d řqendart n tusna, d dduzan n uxarreṣ. Tusna n weydud aqa-t teẓḍeɣ deg wawařen. Maca iwɛar ad nessen manis d kkin wawařen twarat tamezwarut. Mařa nedweř ɣar uxarreṣ n iyduden n zic, ntaff din zzaysen wi tuɣa itamnen aqa tutlayt temmewc asen-d d anguř zi ɣar Yakuc umi qqaren Pitaḥ (Egyptische god Ptah).

Manis-d ɣa nebda i wesfttuti n iyyar-a? S minzi ɣa nessen imař n tutlayt iqqen ɣar izri (= verleden) n tusna.

Aẓdam amezwaru, tamkerra tameqqrant deg iyyar n tutlayt n Tmaziɣt teqqen ɣar iẓewran n umezruy n tutlayt n Imaziɣen n zic. Marra min ikkin d tamara x Tmaziɣt, ntaff itt ɛad teddar, tessemɣara wi iǧan nnes. Marra min ikkin d tamara x Tmaziɣt deg ussan ikkin, ntaff itt ɛad teggur ɣar zzat, war dayes řimart n tewsar. Aṭṭas n iřsawen tuɣa carcen tudart ak-d Tmaziɣt mmuten, weddaren; Tmaziɣt tessiwḍ-d tasafut (flambouw) nnes řux ɛad. Ijj n umsiweḍ (factor) n imsawaḍen n tudart n Tmaziɣt iɣmi di tṣekkawt (řebni) n wawařen. Awařen n tutlyat msebḍan x tnayen: (i) ‘iwri’ (= arbitrair, onomatopee) d umsisi (= conventioneel, ingeboren). Imedyaten (= voorbeelden) n ‘iwri’ ixs ad yini awař yarwess deg umesři (seř) niɣ di ṣṣuṭ n wawař; qqaren as s Tmaziɣt n ‘publaw’: forma n tira n wawař  d ufuɣ n wawař zeg uqemmum (d wanzaren), d lmeɛna n wawař, marra d ijj, amcnaw: aqarqeb (qrb.qb.), ṣuḍ, itṣuḍ usemmiḍ, ajjaj, addaz, becc (cccc), ccur (aman-ccc..rrr), zruddeḥ, sřiwřiw, qareqra (qr.qr), tixsi (bbaaɛ), tafunast (muuh=tesmuhrut), tyaẓiṭ (tesqaqa= qa qa), arjuj (jjjj), izi (bzzz), mařa ca n ijj innuɣ as ureqquz deg uqemmum itneɣnuɣ (ɣɣɣɣ), mařa ca n ijj ixs ad yarr zeg uqemmum neqqar as aqa itɛuqqa (ɛɛɛ…qqq). Mařa ca n ijj ɣares tiɣunam n nnefs qqnent, xmi iteṭṭes icexxar (ccc…xxx…rrr). Umi bdan iyduden ad ssiwřen, tuɣa arewsen timijjiwin n iɣersiwen (= řmař).  Awařen umi neqqar ‘iwri’ (= arbitrair) war qedden ḥuma iwdan ad inin min xsen. Mammec txarseḍ cek ad yaff utarras n wakud n uzarmezray (= prehistorie) awařen zi ɣa yini: ‘a dhar n ubarran a ssus n yexsan, wi zzayek iɣarren ad zzayes iɣar zman,…Temsaman ma thewen ac, ma tɣir ac d benneɛman!’, niɣ ad ifhem awařen-a n Chomsky: “ Colourless green ideas sleep furiously.” Tutlayin twaggent deg wakud n uzarmezray, maca aṭṭas n wawařen d tawařin weddaren deg wakud n itraren (= moderne tijden) n iḍa. Ḥuma ad zemmaren iwdan ad inin marra min xsen, d marra min tacan, d marra min innḍen i iyyar n uxarreṣ d tmesna, xarsen deg iwařen i war ɣar iǧi ca umesři yarwes di tira n wawař.

Neẓra sennej aqa zi řeɛjayeb n Tmaziɣt i yuǧɣen deg wakud n zic, ntaff tutlayt-a waxxa marra min xas ikkin d tamara zi temharsiwin (= kolonialisme) ɛad aqa teddar, tbedd x iḍaren nnes, tsewwaqen zzayes di tmurt n Tmezɣa. Tamkerra nneɣni, ɣar rexxu imesnawen n tutlayt d inmezrayen (= historicus) war ssinen manis-d tekka Tmaziɣt niɣ aẓwar i ɣar teqqen. Rexxu ad nedweř ɣar wazzay n usenteř-a (= thema). Ḍfar ak idi mammec ggin Imaziɣen ssemɣaren amawař nsen. Ad nisi ijj n umedya imeyyer x usekkiř n F. S usekkiř n F, ntaff:aff, affa, uf, fu, ifif, fafa, uca ruḥ xas am nni. Zeg weẓwar n F, ntaff = af, ‘af min iweddaren’; uf = ‘y-uf xafi’ niɣ ‘s-uf ifassen nnec’; zeg weẓwar d ijj ntaff: fu = ‘dayes iḍeṣ sminzi it-fu’; maca ijj n F war itqeddi i marra ixarriṣen, immarni ijj n nneɣni amecnaw : fa-fa: ‘it-fafa x tmenyat’, ‘ikkared it-fafa’ (= afaqi n deɣya); ḥuma ad itwassemɣar umawař, xemmen Imaziɣen n zic ad ssidfen isekkiřen nneɣni ɣar deffar niɣ ɣar zzat n wawař, amcnaw: uf+ɣ = ɣ-uf (iɣufa, aɣufi). Aṭṭas n wawařen meqqaren s tmarniwt n isekkiřen (= řeḥruf) ɣar umezwar, amecnaw da: f—uf—ɣuf—sɣuf—msɣuf—tw(a)sɣuf. Tmarniwt n isekkiřen ɣar zzat, amcnaw: ff-ɣ, ff-, f-k, f-ř. Tamarniwt ɣar zzat n isekkiřen war iǧi ca d amegdaz (= voldoende) i tudart n uydud sminzi ntaff tamarniwt n isekkiřen zzat i af: af-ɣuř, af-unas, af-tis, af-ḍis, af-řay, af-qqus, af-us, af-ud, af-ḍiḍ, uca ruḥ xas ammu. War ntettu ca aqa marra awařen-a i d idareɣ sennej tiggezt nsen tcarc ak-d Tmegzi (= intelligentsia) n Imaziɣen. X ijj n uɣezdis nneɣni, mara nbezzeɛ awař n tfuct niɣ nesseqsa x weẓwar nnes, ntaff dayes  ‘fu’, tnayen n twaratin n ‘fu’ tticc aneɣ ‘fu-fu’,  wa d awař qqarent iḥenjeren imeẓyanen i tmessi, war ntettu ca aqa tfuct nettat d aẓwar n tmessi d teẓɣeřt (= temperatuur). S umata, zeg weẓwar n F, ntaff ɛawed: f-ad, f-an (taffant), f-ři,  d waṭṭas n wawařen nneɣni.  Ad nedweř ɣar usekkiř n F. Tnayen n F arni xas tnayen n i, ntaff awař n: if-if. Mařa nessizwar asekkiř n qbeř i F, ntaff ‘m-aff’, amecnaw ‘maff n ijḍaḍ niɣ tenni/wenni itafen ijḍaḍ. War da iǧi wemcan mani ɣa nessidef awařen amecnaw taffa, taffant, d waṭṭas n wawařen nneɣni amecnaw asifef  (= ziften), ifer, afar, ifri, aferas, afferfer, uffuren, fruri, aferfur, afercic. Zi far, nzemmar ad d nessiři awaren-a: far-iḍennaḍ, far-tiwecca, far-waẓɣat (iffar-iḍennaḍ). Ntaff ɛawed tnayen n far, amecnaw far-far tiwecca, far-far iḍennaḍ. Ad nedweř ɣar tseɣnawt (= uitvinding) n wawařen ntaff tiɣit n Imaziɣen tbedd x iḍaren nnes. Ad newc ijj n umedya ḥuma ad nessemɣar tamuɣři (= visie). Ayur (niɣ aṭṭas qqaren as char) d awař n Tmaziɣt, ayur dayes +/- 30 n ussan, ayur i iǧan deg ujenna itenneḍ ijj n twara deg uyur/char. Imaziɣen qbeř i Galilu (1564-1642) tuɣa snen aqa ayur itenneḍ minzi i das wcin isem n ‘ayur’, mařa narra [y = g] amecnaw (aynaw=agnaw, ayraw=agraw, tayyut=tagut, aryaz=argaz), ntaff ayur ikked zi agur, minzi iggur, itenneḍ. Tuɣa snen ɛawed aqa tammurt ttenneḍ amecnaw xmi neqqar aqa “tenneḍ-d ɣari tmurt”.  Ad neqqim deg ujenna, ad nisi ijj n umedya nneɣni. Neqqar as neccin s Tmaziɣt ‘asegnu’ xmi ttiři tayyut niɣ řimart  n tfuct tweddar; aẓwar n wawař n ‘asegnu’ ikke-d zi [ass+ignu]. Aẓwař n wawař GN, itwanna i ca n ijj mařa war issiwiř: d agnaw, umi d udfen, di tmiḍi (= eeuw) n 16 awarni  Ɛisa, ifrikanen n wadday  (Ssudan) ɣar tmurt n Lmeɣrib ggin asen isem: Ignawen (gnawa), s minzi tuɣa war ssiwiřen iřes n tutlayt n Tmaziɣt. War tamnem ca di min qqaren idřisen n waɛraben aqa isem ‘gnawa’ ikke-d zi ‘Kinya’ axmi Imaziɣen tuɣa war ɣarsen ca asekkiř n ‘K’ uca war zemmaren ad inin ‘knawa’, nnan ‘gnawa’! Ad nedweř ɣar [ass+ignu], ajenna di tusna n Imaziɣen ɣares udmawen. Xmi itiři uyur ifarḥ, war ignu ca neqqar as azir, zzayes i d tekka tziri.   Xmi itiři ujenna ixeyyeq neqqar as: ‘assegnu’, ixs ad yini ɛawed tfuct aqa teṭṭes niɣ tejna.  S umsadaɣ ak (= parallel met) Timsisřit (= Fonetiek) d tasniřsit (=Fonologie), ad nebda s tnayen n wasmawen: [izi d iẓi]. Deg iyyar n iřsawen, awařen zemmaren ad ten tessinded (tḥesbed), maca tifyirin (= zinnen) war ɣarsent ca badu (= řḥedd).Din 100.000 n markat n yizan sennej i tmurt. Asget (= meervoud) n izi=izan. Maca ‘iẓi’ war ɣares ca asget! Sminzi ɣa nessen mayemmi Imaziɣen n zic xarsen ad ggen badu jar Z n yizi d  n yiẓi? Izi dayes 5 santim. Iẓi dayes 10 santim, iẓi ismuna aẓru (niɣ tiẓra ḥuma war tɣimint di tsa), war iǧi ca azru (Z # Ẓ).

Marra manaya war d yusi ca zeg ujenna, wa d axarreṣ, d tusna n Imaziɣen. Tufayt (= nadruk) n Ẓ n yiẓi iqqen ak tiddi n wawařen. Am yizi, am yiẓi, s tnayen idsen teqqsen, ijj iteqqes di barra ijj iteqqes ɣar daxeř. S tnayen idsen d imarzag. Zi Z n yizi ntaff: izi ameqqran (= iristalis), tzizwit, tizit d uzinzar. Zi Ẓ n yiẓi ntaff: tiẓẓar, aẓru, aẓri, areẓẓa.

izi       izan    tizit    tzizwit izen   azar  izwar   izri (verleden)

iẓi       ø         tiẓẓar tiẓra     (y)areẓẓa iẓir  iẓwar   iẓri (schoonheid)

Ufiɣ di Tmaziɣt aqa aṭṭas n wawařen mani iǧa Ẓ, addad n wawař iqqen ɣar min iǧan di tenfařyin (= uitdrukking)  n wawařen n daxeř, amecnaw: iẓi, taẓẓit iseřm (= isennanen n wesřem), tiẓẓar, iẓẓan…….

Ḥuma ad ssemɣareɣ min xseɣ ad iniɣ s manaya, ad awem wceɣ ca n wawařen s Tegranzect: awařen-a beddan s bl- u marra qqnen ɣar ijj n uxarreṣ, amecnaw: black, blue, blond, blush, blank, marra asmawen-a n initen (= kleuren). Ntaff ɛawed aṭṭas n wawařen n iɣersiwen daysen Ƴ, amecnaw: aɣarda, tɣirdent (tɣirdent n isan), afiɣar, yul, iɣiɣi, tadɣaɣat, la/iɣelwan (jonge ram), tiɣeydet n weẓɣar, aɣaḍ (oude geit), tla (jonge schapen) ařɣem, taɣaṭṭ, řař. Mařa nfafa x wasmawen n iɣersiwen nneɣni, ntaff: uccen, amuc, amcic, ucca. S manaya i dawem ssecneɣ sennej, xseɣ ad awem arezmeɣ ijj n webrid deg iyyar n idrugen (= mysterieën) n Tmaziɣt.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord