Awařen i igguren ad weddren deg iyyar n Tmaziɣt

Aṭṭas n wawařen n Tmaziɣt n Arrif i igguren ad weddaren (1). Imentiřen (oorzaken) n uweddar ǧan s waṭṭas. Din awařen tmettan, din awařen aqa ayen mmarsen x tma n uweddar, aqa din awařen neqqen ixf nsen (zelfmoord, tunɣiman) xmi war ttifen wi iten i ɣa yidaren. Ntaff x iɣezdisa nneɣni iřes n tyemmat itejja amcan i yiřes n midden. Imezdaɣ n Tmezɣa amecnaw imezdaɣ n Arrif, war ɣarsen ca amawař d ijj. Aynutlay (eentalige) war issiwiř ca amecnaw asnutlay (tweetalige). Wenni issawařen aṭṭas n yiřsawen (tagtutlayt), iřes nnes itiři yarwi aṭṭas ak d wawařen n midden, war izemmar ad yiři amecnaw wenni turu yemmas deg Ijwawen, war iffiɣ war yudif tammurt.  Din tignatin (situaties) mani nzemmar ad naff amawař n Umaziɣ iccur s umawař n midden. Manaya war iǧi d amnus imɣar minzi tagřanzect simant nnes tarḍer-d awařen zi 130 n iřsawen waxxa nettat d tutlayt n umaḍal u n ddunect. Min iqqimen nneɣni, Tmaziɣt n zic tuɣa tennuɣ ak d waṭṭas n tutlaytin amecnaw: tabuniqect, tamiṣrect tawessart, tagrigect, talatinect, taɛrabt, tafransist, taseppanyut.

Min yarenyen beṭṭu n imawařen jar Tmaziɣt d Tmaziɣt, ad idareɣ 2 n imertiřen: (a) adaf n Imseřmen ɣar tmurt n Tmezɣa, (b) d midden i d yudfen ɣar tmurt n Tmezɣa tuɣa msebḍan, manaya ntaff it s usedmar (vergelijking) n Tmaziɣt di tmurt n dzayar (areṭṭař zi tefransist) aked Tmaziɣt n Arrif (areṭṭař zi tseppanyut). Manaya itejja imawařen gguren taggʷjen ijj x wenneɣni. Ambsebḍi jar imawařen n Tmaziɣt ntaff it uřa (daɣen) deg wawařen i d itwareḍřen zi taɛrabt; manaya ixes ad yini aqa awařen n taɛrabt i yeǧan di Tmaziɣt n Arrif war ǧi simant nsen d yinni i iǧan di Tmaziɣin nneɣni. S wesquḍeḍ n wawař, xseɣ ad iniɣ aqa waxxa twareḍřen-d wawařen zi tutlaytin n midden, tɣiman ḍaffaren tajerrumut n Tmaziɣt amecnaw da ɣar zzat: Am+sɛi, im+sɛan=imesɛan, am-suwweq, im+sewqen (imsewqen), am+hruc, im+hrac (imehrac); tamsisist n wawařen n taɛrabt xmi tadfen ɣar Tmaziɣt, ntaff adan nsen ḍarnen, udem nsen iweddar.

Řexxu, ad isiɣ ijj n umedya (voorbeeld) zeg umeṭṭaf (arradyu) n Tmaziɣt n Umezɣan (lmeɣrib):

“ tasen-d ɣarneɣ da ifeǧaḥen g ijj n lḥaqiqa ndarren u neṭṭalab bi nnisba i lɣurfa lfilaḥiyya d lwizara n lfilahiyya..n lfilaḥa ad texẓar ifeǧaḥen ɛla asas bac a sen iwqeɛ…a sen iwqeɛ …ijj n ..li anna..  ad iwqeɛ wa llah uɛlem bi ɛilmi llah …ḍaruri ad negg ijj n littifaqiyya a negg fus g fus akd lfilaḥa, akd wizara n lfilaḥa bac a nenqed ci ḥaja lmewqif n gg iǧan.”

Marra awawřen i da sennej immarsen x ukezzazay (acariḍ) tɣiman d awařen n midden. Min iqqimen d awařen n Tmaziɣt? iqqim drus, drus aṭṭas. War ǧi xseɣ ad zeɣneɣ wenni innan awařen-a sennej, xseɣ ad iniɣ aqa din awařen n Tmaziɣt qqimen ad zzeɣřen (weqqḥen) tfuct.

Di tidett, aqa din awařen war ǧin di Tmaziɣt minzi war qqinen ca ɣar tusna nnes. Di tegnatin-a, ad ten nejj amenni niɣ ad nurzu ad d-nejj awařen d imaynuten (neologie). Da swadday ad idareɣ drus n wawařen i iǧan di Tmaziɣt, waxxa amenni ntegg deg wemcan nsen awařen n midden. S manaya xseɣ ad iniɣ s weḍfar n tiɣit n midden mani ɣa negg tiɣit nneɣ? Mařa neḍfar tiɣit nneɣ xenni ad taff tsekfasen i yinni iqqaren aqa Tmaziɣt war teǧi d tutlayt nni ibedden x iḍaren nnes.

Awařen n Tmaziɣt awařen n taɛrabt di Tmaziɣt

amzil/amziř                                 aḥeddad (imziřen=iḥeddaden)

anebdu/tafsit                                arbiɛ

abduz                                             bit-lma

abra/ibrawen                               řeqfar/řeqfur

afran                                               lixtiyyar

agaraw                                           lmuḥiṭ (agaraw n watlas, lmuḥiṭ l-aṭlasi)

agellid                                            lmalik

ageldan                                          lmuluk

agerruj (igerwaj)                         řkenz, řeknuz

acengu                                            řeɛdu (azenǧu-izenǧa, Touareg)

aɣiř                                                  jjehd

s uɣiř                                               b-ssif/ s jjehd

s uyen/s uyenni                            ɛla xaṭer

aɣřif                                                 lwizara

aneɣřaf                                           lwazir

anersam                                         lḥellaq, aḥeffaf (Ar.)

agmam                                           lḥeyy

akud                                                řweqt

amqun                                            ittiḥad (confederatie)

amettar                                           ṭṭařeb

amezray                                          lmu’arrix

amezruy                                          ttarix

amsaggur                                       cahriyyen (am s ayur)

amsas                                             yawmiyyen (am s ass)

amsugʷas                                      sanawiyyen (am ass deg wass, kuř ɛam)

abaran                                            lbabbaɣaa’

acercur                                           cellalat

addad                                              lḥala

adday                                              qel (minimum)

addud                                             lmewqif

adeg/ideggen                               amcan/imucan

aferci                                              řḥimeẓ

afran                                              řixḍaret

agdud/aydud                               cceɛb

agermam/ayermam                   buḥayra

agemmar                                      asiyyaḍ (igamer/iymar)

agennay                                        axeyyaḍ

agenzu                                           mutaxallif

agenjuj                                          řeḥřeq

aggař                                              lmuqaṭaɛa (boycott)

agmam                                          lḥiyy (akwartir)

agni/igna                                     lmuckil/lmacakil (tiɛenkrifin)

ajris/agris                                    ṣqiɛ

aqzin/aydi                                    aqṭuṭ/qṭuṭa!

anemsar                                        rciɣeḍ n wanzaren (řkiɣeḍ n wensar)

aǧi (alli)                                        řmux (alleɣ/illaɣen)

amadaf                                          lwuṣul (imadafen/arrivals)

amadar/imadaren                     zi ssensřet (ssulala)

amaraw/imarawen                    řjedd/řejdud

tagrest/tajrest                              řmecta/ccetwa

amaris/amwan                           řexrif

amawař                                         lmunjid

arradyu                                          ameṭṭaf

amezɣan                                       ameɣrabi

almad/ařmad/alemmud          tteɛlim

amzenzu                                       atijari

amẓiw                                           lɣul

tamẓa                                            lɣula

anemẓaw                                     (igga am) řweḥc (= d anemẓaw)

amɣim                                           řkursi

amtawi                                          littifaq

ayer                                                ɛelleq

ayem                                              kebb, fareɣ, ferreɣ

amazuf (ezzef)                            aɛaryan, d aɛayan

anaraǧ                                          ajjar

azduɣ                                            lmaḥal

tmarnit                                         zyada

tidett                                              lḥaqiqa

tamesmunt                                  ljemɛiyya

timesniyin                                   lmuwaṣalat

tamettant                                     řmewt

taxxamt n tnezzawt                  lɣurfa ttijariya

x uɣezdis                                      ila jaanib

izmer                                             imken, iqdar

iyzem                                             ijaḥ (ijarḥ)

iẓẓed                                              iḥri

izɣeř                                               iḥma, (sezɣeř-siḥma)

tasusmi                                         skat

gnu                                                 xeyyeḍ

tazraft                                            afenjar n teḥrirt, (tazlaft n traxt tuɣa teggen dayes aɣi issenden

taydurt                                           marmita

tangult/tinuggʷal                      tarta

tifrit                                                taḥfurt

tisit                                                 řemrayet

muzzur/imuzzuren                    ɣurḍu(gordo)aqebbuz-iqebbuzen

miẓa/imiẓan/iẓa                        idqeř/dqeř

ucci                                                 lmakla

azeqqa                                           lehri

řweqt                                             azmez, akud

tiɣawsiwin                                   lmasa’ill

taqlalt?                                          ineɣ n řeḥřeq (huig/uvula)

takasit                                           řwart

andrar/annar                              lmelɛeb/ (andrar n tcamma)

aṭṭas, abaru                                 xar-rebbi

izdeg                                              iṣfa

seřmed                                          sɛellem

tizemmar                                      lqudra

Awařen s Tmaziɣt                  Awařen n Tefransist

affar                                                      lgazon

amarwas                                             lekredi (credit)

amesnay                                             acifur (chauffeur)

amesni                                                 transport

timesniyyin                                        lmuwaṣalat

timezrarin                                           lmakiyaj

amsegdař                                            lkask (le casque)

anarad                                                 lavabo (el fregadero)

agnir-ayennir                                    Lkuloir

Awařen s Tmaziɣt                  Awařen n Tseppanyut

Amnay                                             caballero

Anaẓur                                             artista

Amzenzu                                         amarkanti

anggaf                                             azma (asma)

areg, arrag (arr+egg)                 wardi (orden)

timesḍawt/timesḍiwt                  subasta

tafrit                                                 krema (crema)

tangult/tinuggʷal                         tarta

Annay aneggaru, din ca n wawařen n Tmaziɣt qqaren ten inni issawařen iḍa taɛrabt, din awařen s taɛrabt qqaren ten inni issawařen iḍa Tmaziɣt, amecnaw: asarut/tasarut (řmeftaḥ). S umarni, din awařen s Tmaziɣt daysen assar, iwdan war ten sseqdacen  (gebruiken) di tudart nsen; amc nniɣ sennej twaggen i wezɣeř (aweqqeḥ) n tfuct! amecnaw tafuɣalt (= smal gebied), afuɣal (plateau), afɣuř (abuhaři niɣ ijj iqfeř), imzuren (iɣurḍuten). Manaya ixs ad yini aqa Tmaziɣt- s wawařen nnes- ɣares agdaz (zelfvoorziening) deg wazzay n tesnilsit. Waxxa iqqim aṭṭas n tennayin di tusna ‘n wawařen i ggur ad weddaren’, ad asent negg adeg deg wemsawaḍ nneḍni.


1 Niɣ amecnaw:

Min tfurrujed? Tfurujeɣ gi lmuselsel n baaiɛatu lward!

Vind ons ook op :

Geef een antwoord