Areṭṭař n wawařen

Aṭṭas n iřsawen n ddunect carcen ak wayawya  tusna (knowledge) d wareṭṭař n wawařen (loanwords). Řebda wenni ijehden (bu wagra) i yareṭṭřen i umeẓruḍ. Maca ameẓrud řa d netta ɣares min i ɣa yini. Xseɣ ad iniɣ s manaya aqa waxxa xmi itiři iřes n tmurt ijhed, war ixs ca ad yini aqa war itmetti ca. Aṭṭas n iřsawen areḍřen awařen zi Tlatinect, Talatinect war teqqim maca inni i xas d iksin awařen qqimen ddaren, amcnaw min imsařen i Tmaziɣt.

Xmi ca n yiřes yarezzu x ca n wawař uca war t itiff deg iyyar niɣ deg wazzay nnes (amawal), itraḥ yareṭṭeř it id zi manis nneɣni. Areṭṭař n wawař řebda iqqen ɣar umezruy n tmurt. Kuř awař ɣares ameddur nnes (řɛumur), amcnaw tafukt (tfuct) nettat ussan nnes mɣaren x wussan n wartu (latin= hortus/hortum/horti). Minzi ǧan ca n wawařen war tmettin, war tweddaren u amenni i ɣa qqimen ssemrasen ten iwdan meřmi mma u mani mma. Areṭṭař n wawařen  war iǧi ca d ict tmesract řebda tecna. Xmi i d itadef ca n wawař d amaynut ɣar ca tuylayt mammec mma tegga, itirar as di tseddast (syntax). Qqaren imesnilisiyen (linguists) aqa areṭṭař n wawař ireqqef marra azzay n tesnawalt zeg iznaggaɣen (semi-consonnes) ɣares ař temkussna (semantic). Nniɣ sennej aqa ameẓruḍ ɣares min ɣa yini, xseɣ ad iniɣ aqa awař itɣima d amuṭṭi (variable); ijj itic i wenneɣni, ussan tennḍen, awařen tsaran zi tmurt ɣar tenneɣni. Ad awem iniɣ mammec: ad nexẓar rexxu manis d ikka wawař n ‘ssukkar’ d Mammec igga ař ami idweř itsara zi tmurt ɣar tenneɣni.

Tuylat n zic n Dravidian tewc as awař-a i tuylat n Sanskrit ‘sharkara’, Sanskrit taḍeř as t i Iran ‘shakar’, Iran tarḍeř as t i waɛraben ‘succarun’, Aɛraben areṭṭeř nni i Wtařyan ‘Zucchero’ (middle Latin), ineggura ya sseɛdun as t i ifransisen ‘sucre’. Uca ammu i yeqqim itsara zi tmurt ɣar tenneɣni. Am mammec nessen war din iǧi ca n ijj izemmar ad issiweř břa areṭṭař. Rexxu ad nexẓar awařen i d yudfen zi Tlatinict ɣar Tmaziɣt nneɣ.

Awařen n Tmaziɣt:                   Awařen n Tlatinect:               s tegřanzect:

abril/abruri                                                    aprilis                                    april/freeze

asnus                                                               asinus                                    ass

aqninni                                                           cuniculus                              rabbit

abaw/ibawenn                                             fabae                                       bean

andrar/annar                                               area                                         area

atmun (n wesɣar)                                        temonem                               rudders

azebbuj                                                           acerbus                                   bitter

zzebbuj                                                            acerbus                                  wild olive

furnu                                                                furnus                                    oven

fiǧus/afullus                                                  pullus                                     chick

tawwart/tabburt                                          porta                                       door

wartu,wartan                                                hortus/hortum/horti         garden

fiřu                                                                    filum                                      thread

rectu                                                                 lectus                                     bed

tayda                                                                taeda                                      pinewood

třima                                                                celum                                     chisel

tyuya                                                                 iugum/yugum                    pair

iyyar, iger                                                        ager                                       field

(ait) cicar                                                        cicer/kiker                           chickpea

zayru, azaglu                                                  Jugulum                              yoke

Zeg ijj n uɣezḍis nneɣni, ntaf awařen n Tmaziɣt udfen ɣar Tlatinect. Ɛad war nessin ca uṭṭun n warařen n Tmaziɣt i iǧan di Tlatinect. U war ntettu ca ɛawed umi udfen Imaziɣen (taqbič n Meshwesh) ɣar tmurt n Miṣr, mani idweř Shoshenq d FIRƐAWEN amezwar, zeg Imaziɣen, i iḥekmen tammurt n Miṣr. Jjin din řatar nsen s wawařen n Tmaziɣt amcnaw Amon (Amun), wa tuɣat d ijj zeg waṭṭas n irebbiten n Imaziɣen, Amun-a tuɣat d arebbi n tfuct (sun), n uṣemmiḍ (wind) u n umensif (fertility). Wenni umi qqaren S. GSELL (1913: 312) inna  x yiřes n Hesechius, ijj n umesnaw d Agriki, aqa Imaziɣen tuɣa qqaren as Amon i wḥewri. Ntaf uřa d isem n Miṣr n zic tuɣa qqarnas: Egypt. Egypt-a tus-dd zi kemetkemmet qqarent i tmurt tabarcant (black land). Aẓwar-a n wawař ntaff it di Tmaziɣt. K.M.T: ikmed, icmeḍ; xmi tcemmeḍ ca n řḥajjet, teddakkʷař d tabarcant. Ad yiři Imaziɣen ufin tammurt-a ɣares cař d buʷrreṣ d abarcan, niɣ ufin tet tecna i tyarza, sminzi tammurt tabarcant ttic řɣiǧet i wi iǧan nnes. Nitni ɣarsen tammurt tazuggʷaɣt amcnaw sseḥra; awař n desert (sseḥra) (the red land) ikked zi Truglifect- deshret (dSr.t, fem.)
Ad nedweř ɣar wawařen n Tlatinect ntaf midden ksin zzayes min ictaben.

awařen n Tlatinect:                          awařen n Tmaziɣt:                  s tegřanzect:

pithécos, pithe                                               biddu                                    ape

addax (nasomaculatus) addax(niɣ tafunast n řexra)                       antilope

bubal                                                                                                               buffalo

elu/telut/elwan (Touareg)                                                                          (elephantum)  elephant

Rossler (1942: 295) inna aqa din ijj n wecrac deg wawař jar Tagrikect ελέφαντας (elephant) d ijj n wawař tuɣa iǧa zic ɣar Imaziɣen qqaren as eleb. S ennej i manaya, mařa nessars tiṭṭwin nneɣ x –ilef-iřef,ilfan-; ntaff yudes i –elephant-, min ibedřen da? F n ilef idweř d P deg iřsawen nneɣni, amcnaw mammaec twaram swadday:

Ilef (tileft)    ====================>       elephantum

Ilfan              ====================>       elephanti

F==============> p

Amc i dawem nniɣ sennej, areṭṭar n wawařen yudef di tusna d wemsawaḍ jar řegnus. ɛawed din aṭṭas n iřsawen areḍřen awařen i iřsawen nneɣni war qqimen ddaren!

Aṭṭas n iwdan qqaren as aqa Tmaziɣt teccur s Taɛraft, maca mařa nexzar swadday i wawaren-a ad taffem belli ina umi neqqar neccin d awařen n Taɛraft, aqa war ǧin ca nican d Taɛraft; Taɛraft tarḍeř řa nettat x midden.

Iblis:          διαϐολος             diabolos

Iqlīm:        κλίμα                    klima

inǧīl:          ευαγγέλιον        evangelion

barqūq:      δαμάσκηνο        praecox

biṭāqa:        πιττακιον           [pittakion] ticket

ẖarīṭa:         χαρτης                carte   [khartês]

ǧinn:           δαίμονας            demon                 genius

dirham:      δραχμή                dirham                [drakhmê]

dīnār:         δηνάριον              dinar                    [denarius]

daftar:        διφθέρα              notebook             [diphthera]

ṣirāṭ:           οδός                      street                   [stratos]

firdaus:      παραδεισος        paradise            [paradeisos]

qanun :      κανων                  canon                 [kanon]

qaṣr:           κάστρο                 castle                  [castrum]

qalam:       κάλαμος              pen                      [kalamos]

qamīṣ:       πουκάμισο          shir   shirt          [camisia]

marǧān:    μαργαρίτης       coral                    [margaritês

awařen zi iran:

ʾustāḏ:                         professor

dustūr:                         chart/constitution

dīwān:                         cabinet

sirwāl:                         pantaloon

finǧān:                        cup

fūlāḏ:                           steel

numuḏaǧ:                   example/sample

handasa:                    geometry, architecture, engineering

Aɛraben areḍřend uřa zi Tsumarect:

tājir:                    damgar             trader

ǧasara:               gish-ur              bridge

faẖẖār:                bahar                clay

kursiy:                guza                  armchair

Aɛraben areḍřend uřa zi Tsanskrit:

az-Zuhara:         sukra                Venus planet

filfil:                     pippala            pepper

laymūn:               nimbu              citron, lemon

baṭṭīẖ:                  biṭka                 melon

timsāḥ:                meseh              crocodile

sayf:                     sef                     sword

Aɛraben areḍřend uřa zeg iřes n Armaniyyen amcnaw ward: vard (rose-flower); areḍřend ɛawed x Icinweyyen ṭūfān: tai-fu, (deluge-inondation). Xmi neqqar s Taɛraft:

Handasa iblis wa ljinn bi lqalami wa ssayfi wa lfuladi wa bi lqanuni addusturi jasaru siraat al firdawsi taḥta iqlimi alqasri. Namudajuhum fi al injjili wa attawrati ka finjanin mina assansabili. Ya’kuluna mina al marjan wa llaymun, wa lbarquq.

.هندس ابليس و الجن بالقلم والسيف والفولاذ. وبالقانون الدستوري جسرو تحت اقليم القصر, نموذجهم في الانجيل والتوراة كفنجان من السنسبيل. ياكلون من المرجان والليمون والبرقوق

Marra awařen i twaram sennej war ǧin ca d Taɛraft. Min iqqim nican d  Taɛraft drus  n wawařen amcnaw [d…d]. Ad yiři tesřim i inni i daneɣ iqqaren aqa Tmaziɣt teccur s wawařen n Taɛraft, mařa tarzud deg iẓewran n wawařen n waɛraben, war ssineɣ ma ad taffed ca uřa ad teqqimed tsarid zi tuylat ɣar tenneɣni ḥuma ad tesned manis d ikka wawař d wi yareḍřen x wenneɣni.

Ijj n twara Amirikan d Japan tuɣa tmenɣan x reswaq n tḍuft minzi Japan tuɣa tejhed u temneɛ ssuq. Deg 1935 tekkar Umirika tessufeɣ-d řa nettat ca n řkettan d taɣennant x Japan. Uca nnan: ‘now you lousy old Nippon’ (rexxu cem a tawessart n japan iqejḥen); ssenni ksin waɛraben (d midden) zi kuř awař ijj n řḥaf:

now you lousy old Nippon

n     y     l      o     n     =     nylon

Din ɛawed ijj n marka nneɣni n wareṭṭař, amcnaw: Kateteria = Café-tea-area = řqehwa-atay-amcan.

uřa d awařen n isimiten niɣ n iḥenjeren imeẓyanen i iǧan war ḥwijen ca aṭṭas n uxarres, ntafi ten usin-d zi tuylatin n midden, amcnaw abuɛbuɛ= البعبع, neccin neqqar as s Tmaziɣt ‘buɛɛu’, arḍren tid waɛraben x Thiroglifect: بوبو tuɣat d isem n ijj n lɛifrit ssaggʷaden zzayes iḥenjeren imezyanen.

Ntaff ɛawed مم.mummu, ikke-d zi Thiroglifect (din wi iqqaren zeg iqibṭiyyen) waxxa rexxu ssaggʷaden zzayes iḥenjeren imeẓyanen maca zic tuɣa ixs ad yini ‘macca’ (mum).

Aqa din ɛawed ijj n wawař qqarent i xmi ca n uhenjer niɣ asiymi ixs ad iḥada ca n řḥajjet d taɛeffant; qqaren as waɛraben uřa d neccin akidsen  كخ, kixx, awařa yuse-d zi Troligrifect, ixs ad yini: ijj n tmesřact war tecni.


1 bubalis

bubal or bubalis (ˈbjuːb ə l, ˈbjuːbəlɪs)

— n

any of various antelopes, especially an extinct North African variety of hartebeest.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord