Aseggʷas amaynu Yennayer 2962

Amezruy n useggʷas amaynu

Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war ibeddi ca s twasit niɣ s tarewřa n Driss wis ijj zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n lmeɣrib ameqqran. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib d tmura n Tmezɣa marra ibedda zi tiǧin (= presence) n Cacnaq, amernay (= victorious) n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra (= origin) n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. Amesɣun (= dynasty) n Imaziɣen ibda ak-d Firɛawn Amaziɣ umi neqqar Cacnaq.

Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (= century). Amezruya aqa-t immars u yarcem deg idlisen n zic1. Mařa nedweř ɣar idlisen n wudayen ntaff aqa azeǧid umi qqaren Cicaq niɣ Cucaq i iǧan yarcem s tiggaz (= inscriptions, epigraph) n truligrifin, tuɣa-t d Firɛawn2 n Miṣr wiss XXII, d netta i yudfen s isedrisen (= soldiers) nnes ɣar tmurt n Filistin deg uneggar n wakud n sidna Suliman. Deg wakud n umesɣun n XXI, tuɣa Miṣr war taressa ca, minzi aṭṭas n uɣewweɣ i imsaren deg wussan n igelliden n umesɣun wis XXI. Din wi iqqaren deg idlisen n zic aqa Psusinis wis II, Firɛawn aneggaru n umesɣun wis XXI, iwca yeǧis i wemɣar ameqqran n řɛeskar, wenni umi třaɣan Cacnaq. Cacnaq waxxa war iǧi ca d amiṣri d azedgan (= pure), tuɣa itwařa ixf nnes d amiṣri ktar zeg imiṣriyen!

Cacnaq war inɣi ca adekkʷař nnes Psusinis wis II, iraja ař ami immut uca idweř deg wemcan nnes sminzi azeǧid aneggaru tuɣa war d ijji ca tarwa. Ammu i yemsar ař ami iḥkem Cacnaq x tmurt n Miṣr. War ntettu ca aqa azyen ameqqran n isedrisen niɣ n řɛeskar n tmurt n Miṣr tuɣa-yen d Imaziɣen usin-d zi tmurt umi tuɣa qqaren Lebou. Amezruy n Miṣr tuɣa itwassen xas řebda d amenɣi ak řegnus n midden. Tammurt n Miṣr tuɣa teddakkʷař ɣar deffar ktar deg wakud n Irasmisen ineggura, (Ramsis III- Ramsis IX). Ad newc ijj n umedya, Mirentpaḥ Mry-n-pt, mmis n Ramsis wis 2, mmis n yemmas Isis-Neferet; u din wi iqqaren aqa d netta d Firɛawn nni i yuzřen x sidna Musa d wudayen zi tmurt n Miṣr. Ad nidar imenɣan itwasnen deg umezruy n tqebbar n Lebou. Mirentpaḥ netta tuɣa řebda itmenɣa ak tqebbar n Libya i d yusin x weymir n tmurt n Miṣr. tuɣa arezzunt ad awḍent ɣar Delta n Nil. Tiqebbař-a tuɣa zukkʷant id x weymir n tmurt n Miṣr. Ilibiyen d –ca  n iyduden nneɣni qqaren asen- ‘iyduden n řebḥar’ tuɣa nnumen kuř twara tmendaren x tmurt n midden zeg uɣezdid n řebḥar acemřař, d uɣezdid n tmurt n Imaziɣen iwařan řazaɣ n tmurt n libya. Da i d ɣa iban umezruy n Imaziɣen, deg wakuden-a i ɣa yebda umezruy ad issiweř x Imaziɣen, ad yadef Cacnaq netta d amezwaru!

Deg idlisen n zic, ntaff aqa cacnaq netta d isem i yeǧan nican. Maca ism-a ntaff it ɛawed deg idlisen n zic, iggez u urant ammu: su-si-in-ku, niɣ ntaff it di Turat n wudayen ammu: cicaq; di Tmiṣrect taqdint naff it yura ammu: ccnqccq, ad yiři jar cc d q tuɣa teggent i wesmuni jar wawařen. Mařa nedweř ɣar tudart n cucenq ntaff tuɣa-t d amɣar n řɛeskar (= isedrisen) deg wakud n Psammeticus wis 2. Idweř d amɣar x tmurt n Miṣr jar 945-924 ticarmin n sidna ɛisa. Iḥkem x tmura n Miṣr d Filistin d Lubnan.Yarra mmis x wemrabed ameqqran n Amun. U qqaren ɛawed aqa igga as tameɣra i mmis Osorkun I (945- 889 ticarmin n sidna ɛisa) x ait n Firɛawn. Issmun igrawen n thebes d Tanis. Yarra mmis Iyuput x uɣezḍis n Miṣř iwařan tma n nnej, Iyput idweř simant nnes d amdebbar x imrabden n Amun. Umi yiweḍ ɣar Urcalim, tuɣa igga ad tt iɣḍeř ɣar tmurt, ssenni ad ihudd x tqebbař nneɣni; ad ihdem tineddam, war itejji ijj n weẓru irḥem ɣar wenneɣni, maca sserhant s igerwajen (= treasures) uca iḥewwes-d marra wareɣ d wagra tuɣa issmun sidna Suliman (xẓar di: 1 kings: 14:26)3. Tuɣa din ddnef ak sidna Suliman d babas Dawud sminzi tuɣa itmeyyar ad ibḍa tigellidin n Filistin u ɣar uneggar iwca afus nnes i Yerbɛam (Rehoboam)4 ař ami dewřen wudayen qqaren aqa d Arebbi i d issekken Firɛawen n umaziɣ ad yareddej tigeldin n wudayen umi war uminen s Arebbi. Marra min igga Cacnaq d amenɣi di tmura n midden aqa-t ɣar rux yura di tqubbet n webrabed ameqqran umi qqaren Karnak.

Waxxa ɛemmars ddin war iggi taynit, war issemɣa zi tutlayt n Tmaziɣt, maca ntaff ddin n wudayen ijja aneɣ-d ca n imedyaten (= examples) mani yidar isem n Cacnaq weḥdes (اسفار التناخ والعهد القديم) war yidar ca ismawen n Firɛawnat nneɣni s yisem nsen amcnaw mammec yidar Firɛawn n Imaziɣen ca n 6 twaratin.

Manaya i d idareɣ sennej aqa-t yarcem d tiggaz uffint inni yarezzun deg iyyar n trekkisent (archeology). Marra manaya uriɣ sennej, ḥuma ad sjiwneɣ (= to satisfy) ijj n useqsi. Aseqsi ya iqqen ɣar usfugel niɣ timeɣriwin n Yennayer di tmurt n tmezɣa. Din wi iqqaren aqa asfugel n Yennayer ibda umi Cacenq yarna (iɣřeb) Firɛawn Ramsis wis 3, maca nec war ggur ad ad adffeɣ deg iyyar-a minzi ɛad amezruy n Ramsis wis 3 xas aṭṭas n usiynu, war izdig ca jar tiṭṭawin n imezrayen (= historians). Min izedgen nican aqa awitay (= calendar) n tyarza ɣar Imaziɣen itwaggez i wass n 13 n uyur, ayur wis 13 n Yennayer; ayur n wenẓar, tbedda dayes tudart tamaynut, assuggʷass mani ibda Cacenq iḥekkem x tmurt n Miṣr. Azeǧid Cacenq netta d amaziɣ amezwaru i yudfen deg umezruy zi tewwart tameqqrant. S uyenni i netwařa Imaziɣen bdan ticcen taynit i iẓewran n umezruy nsen.

Deg wakud-a war iqqim ca n wemcan war dayes keffḍen Imaziɣen ḥuma ad ggen irar-urar ak třemmizin n tedyant (= event) n ussegʷass amaynu. Waxxa tuɣa xsen midden ad aneɣ dewxen twarat tamezwarut, maca tiggaz n yisem n Firɛawn Cacenq d raǧaɣ nnes deg idlisen n midden ijja Imaziɣen ad kkaren ad arzun x umezruy nsen waxxa di tmedɣaɣin n yeẓra. Ad nesquded awař, assegʷass n 2962 war iǧi ca amcnaw issegʷussa nneɣni, aṭṭas i imsaren aẓɣat di tmurt n Tmezɣa; bandira n Imaziɣen war iǧi wen war tt iẓrin traḥ d tase-d deg ujenna s řebhut zi bni buɛeyyac (tammurt n Arrif) ɣares ař tammurt n Tunes. Aɣewweɣ amezwaru di Tunes ijja Imaziɣen ad aregben řa nitni ad ssemřen taɣerma nsen. Di cutenbir yeɛdun igga CMA agraw nnes di teyzert n Jerba. Tanekra n Imaziɣen tiweḍ ař tammurt n Libya. Lqeddafi ameɣbun temsar as amcnaw Hanibal ičeř x iluten (= elephants) ḥuma ad iẓwa ɣar Roma ad imneɣ, adfeř tuɣa idřa-iɣum. Iluten mmuten, isedrisen arewřen iqqim weḥdes am wemcum, ssenni yarweř ɣar tmurt n Armenya, dini i yennuffar ca n wussan, umi yuca illa ggur ad xas ḥarten ikkes-d ssem zi txadent nnes uca ikka ssenni. Maca terja n Lqeddafi tuɣa ɛdunt tinni n Hanibal, minzi wanita yaneggaru yuffa mani ɣa yarweř, Lqeddafi immut d amazuf (= d aɛaryan) deg ussegʷass n 2961.

Di tmurt n Lmeɣrib, Imaziɣen ggin afus deg ufus ak imeɣnasen (= activists) n 20 Fabrayer u aQa-yen ɛad menɛen acbar ak řmexzen. ɣar uneggar, xseɣ ad iniɣ aqa iřes n Tmezɣa itɣima d Tmaziɣt, ad iqqim umaziɣ d alelli (= free), maca war ntettu ca ad neḍfar amenɣi n tserkemt (= cla struggle) s yiřes nneɣ d uxarreṣ nneɣ, ad yiři d asurif d ameqqran ɣar tmunit n Imaziɣen ḥuma ad teqqim Tmaziɣt d tusna n Tmaziɣt řebda tbedd x iḍaren nnes.

Netraja zi tmura n Tmazɣa ad ssidfent YENNAYER d ass am wussan izi tɛeyyaden imeqqranen. Ixeddamen d imeḥḍaren ad ssnen illa assa imsar dayes ict n rḥajet d tameqqrant. Itxissa am ssnen ass n umfekki (ɛid l”istiqlal”) i ɣa ssnen ass n ¥ennayar n Imaziɣen. Iḍennaḍ bdand řexbar n tmazight di ttilibizyun n Tamazight s řexbar n wass n yennayer u ssecnen d Imaziɣen n Dzayer farḥen s řɛida amaziɣ ameqqran.


1 And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had dealt treacherously with the LORD.

In the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt attacked Jerusalem. He carried off the treasures of the Temple of the Lord and the treasures of the royal palace. He took everything, including all the gold shields Solomon had made (1 Kings 14:25-26).

2 Pharaoh, Firɛawn ixs ad yini: pr + ɛ = taddart tameqqrant.

3 He carried off the treasures of the temple of the LORD and the treasures of the royal palace. He took everything, including all the gold shields Solomon had made.
  • 4 “In the fifth year of King Rehoboam, King Shishak of Egypt marched against Jerusalem–for they had trespassed against the Lord–with 1,200 chariots, 60,000 horsemen and innumerable troops who came with him from Egypt: Lybians, Sukkites, and Kushites. He too the fortified towns of Judah and advanced on Jerusalem.”  – 2 Chronicles 12:2-4

Vind ons ook op :

Geef een antwoord