Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar.

Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as Taɛisat n Jilali; aryaz netta zi dcar umi qqaren řeɛri n nafeɛ (ayt řefqi!), qqaren as Ssi Bouchaib, tuɣa itwassen s Renault 4 (hirkat) d tazizawt d taccect n tecrurt d tazeggʷaɣt. Marra idsen am waryaz am temɣart iǧa tsewwaqen ɣar ssuq n třata, marra idsen iǧa ɛeqřen x min imsaren di řfusina n ‘taddart n ucebdan’ (=Dar-Quebdani). Řexxu, ad kumasiɣ s iseqqsiyyen i ggiɣ i ḥenna Taɛisat n Jilali x Wuccen.

Aseqsi:    Xseɣ ad cem sseqsiɣ x Ɛmar Uccen, min xafes tesned?

 Awař amezwaru, tenna ayi:

Twarit:    Tuɣa ineqq řɣaci, min ɣa yegg? Mecḥar i iḥebbes n yewdan, mecḥař i inɣa, i mecḥar i isḍařɣeř, iǧa iṭamar (conspirer) x yewdan, mecḥař i yexzen n yewdan di tsarfin, aah sneɣ t, iḍennaḍ ɛad, mecḥar i yessek d tamara x ddunya.

Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa iticc… řḥeq i yewdan? (ironic question)

Twarit:    Iticc řḥeq n tenɛacin, wenni i ɣa iɛceq iticc as řbaruḍ, issareɣ timɣarin… tnayen, iwca asent timessi di ssuq n Řkebdani. Ɛmar n Buteyyeb zi Tcuket nɣin t ndaren t adu webrid. Iḍa ggin ɣares timeḍřin, řexxu nnan ayi aqa d tandimt, nedřen ɣares tarwa nnes, d wayyawen nnes. Ɛmar uccen igga ɣezzu a mmi. Umi d-udefen Irumiyyen iǧa iḥekkem bu teɣyuč, qqaren as bu-ḥmara, yiwiḍ-d řemḥaǧet, iggur imenneɛ iryazen, yarsa di jjemɛa taqdimt, di taddart n Tahar n ben Ḥemmu, tuɣa tt d řgeɛdet, řexxu tamcant nni tweddar, tedweř tcarrez, iwa yarsa dini, hdan as řbayem, iɣarres uca iggur ɣar zzat, ddenya trakkaʷř ɣar ayt waryaɣeř, ddenya teccat řbaruḍ, ddenya trakkʷař, ccaten di bu teɣyuč.

Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa t di teqsift n Seřwan… d wezɣenɣan?

Twarit:   [“A da ig iqḍa deg Ɛarwi, Neccin nnan aneɣ yuri-d «ɣar Řkebdani», neccin narweř ɣar ijj n wedmar n ǧɣabet, timɣarin, iryazen… iwa a ḥenna ař ami ɛdun, ca n 15 utarras ɛdun ɣar ayt mceɛbac, ijj n weqzin meskin nuyř it ɣar ict n tmerẓect, minzi aqzin nni tuɣa itẓu ɣarneɣ, uca uyřen t. Iwa min dac ɣa yiniɣ? iwdan trakkʷařen marra, iwa senni nedweř ɣar tudrin nneɣ, umi ggur ɣa yaweḍ (bu teɣyuč) ayt waryaɣeř uca řqan t id s řbaruḍ, deřqen i waman x ncur, tammurt d car uca ɣarqen iysan nnes. Uca yarweř-d zi řbaruḍ ….ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař řeḥrawet deg ayt Uwřic iwa din i ibedd. Ddenya, ttawi řmunet i ayt bab nnes, ayt Tcuket, ayt Umejjaw, ddenya marra ttas-d ɣar tesriɣwa n řeḥrawet. Qqimen din ktar zi char. Sseni ggin as abrid ad yeɛdu ɣar sidi ɛisa, uca fɣen-d akis ibḍarṣen, ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař ami i t d ssiwḍen ɣar wɛarwi.]”

Min tenna x Irumiyyen?

[….Nnan as Iqeřɛiyyen i Irumiyyen: ‘qim war trakkʷař ca’, iǧa itrakkʷař Urumi ɣar Mrič, Iqeřɛiyyen ccaten akides netta itrakkʷař, nnan as war trikkʷiřed, wwet, umi i daneɣ tejjid? Neccin ad aneɣ nɣen imjahden, ad aneɣ areytřen, ad aneɣ nɣen, menɛen t id Iqeřɛiyyen, uca idweř-d; iccat iccat iccat, uca yuyur xenni ɣar ayt Waryiɣeř, min d-yiwi d řqum iqḍa, issek ɣar Urumi ittar zzaysen ad as-d arenyen řqum, řqum aqa iqḍa, yarr-d xas Urumi inna as: ‘texsed ad tewted wwet, texsed ad teqqimed qim, kuřci iqḍa. Iwa iqqim Urumi …ssenni yarweř ɣar třata taqdimt, mecḥar din qqimen, tuɣa iḥekkem din Qeddur n Ɛmar n Buziyan zeg ibarcanen zzat i iɣzar n weɣbař, Ɛmar uccen tuɣa war iǧi ɛad. Iwa iqqim din Urumi ař ami i das wcin řɛahed. Marra iwdan munen di Řkebdani, mani mma ǧan munen-d, iwa qqimen tunnuḍen as (i Wrumi) ař ami das wcin řɛahed, nnan as sars sřeɛ, issars sřeɛ uca iffeɣ, umi ɣa iffeɣ uca ṭfen as s řbaruḍ ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař ami iqḍa Urumi nni, xaḍi wi injmen x idemrawen d iɣezran.]

Mamec i igga Useppanyu yudef-d ɣar Ayt Sɛid, ad aneɣ issiweř xafes Ssi Bouchaib deg umsawaḍ i d ɣa yasen.

                                                                                                                 Copyright 2012@all rights reserved

To be continued…………..Mohamed Essanousi

Vind ons ook op :

Geef een antwoord