Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Verhalen & Gedichten

BELMONDO N FARXANA

Posted by on 1:00 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n...

Meer

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

Posted by on 4:28 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun...

Meer

Jar řbiɛet d lbiyɛa

Posted by on 8:39 pm in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di...

Meer

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Posted by on 10:39 pm in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif n nnej. Xseɣ ad iniɣ aqa tarwa n Arif marra –ameẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt- sswařen Tmaziɣt nsen. Sennej i manaya, řebda tammurt n řewḍa itawḍ it bujeyyar qbeř i tmurt n wedrar. Zi tqebbař i d innḍen i ayt Buzeggu,...

Meer

Tiṭṭ n tɣanimt

Posted by on 5:27 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk. Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt iǧa tessaggʷad s ʷass mani ɛad ɣar tmeddit, iwa di tsaǧest nnehřa ma inna ac ḥed. Marra iwdan tuɣa teggʷden tamcant nni, ameẓyan d umeqqran, am uqubbani am wenni i yeɣrin adřis n Arebbi! Tuɣa ǧan! s uyenni? Tuɣa ayen din, inni n ʷadu tmurt; uřa d nitni tuɣa zedɣen s waman d tfawt, temḥizwaren ak d inni igguren sennej i tmurt. Aṭṭas n yewdan din i ccin ticti, din deg wemcan nni umi qqaren tiṭṭ n tɣanimt. Din i yecca uřa...

Meer

Iɣzar n dcar

Posted by on 1:23 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni axmi i ɣa imsar ca, qqimen ca n yewdan war sewwqen axmi tuɣa ssnen ad imsar ca. Din ijj n iɣzar ibḍa dcar x tnayen n iɣezdisan, qqaren as ‘iɣzar n dcar’. Dayes tařa qqaren as ‘tařa n dcar’. Dayes ijj n uḥenjir war ɣares ca babas qqaren as ‘mmis n dcar’. Ḥeddu, Ɛellal, d Cmurra, yina tuɣa zeddɣen x ufusi n dcar. Muẓwiḍ d babas d rwacun nnes tuɣa zeddɣen x uɣezdis aẓeřmaḍ n dcar. Azyen ameqqran zzaysen iǧa ippules ɣar...

Meer

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

Posted by on 8:51 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

             Aɣewweɣ n imeḥḍaren                                                                          -Wis 2  Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi řeqhawi, zeg ibriden. Wenni i ɣa ɛecqen ad t ksin, ad t xemřen. Ameḥḍar nni issens di texxamt jar wamẓiwen, ifaq-d x tɣuyyit, yarzem tiṭṭawin nnes itwařa ijj isɣuyyu, itekkʷar, arriḥet n crab tticc-d zzayes, tiɣmas war ǧint…ixzar umeḥḍar deg inni i das d inḍen yufa netta i daysen d  ameẓyan. Ikkes tisira, arriḥet n yiřef.. ya...

Meer

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

Posted by on 11:29 am in Verhalen & Gedichten | 0 comments

                                                                                                                                                       -Wis ijj  Di 27-10-1978, ass n jjemɛa, ameḥḍar iksi iḍaren nnes ad iraḥ ɣar temzida n Lkindi am war issin ma ad iraḥ ad iɣar, niɣ ad iraḥ ad xafes ɣaren -inni n walu. Netta igga deg uzeǧif nnes mařa iruḥ yiggʷejj, ad iraḥ ad yirar tcamma aked imeddukař nnes warni i temzida. Ƴar 8:30 n tuffut tuɣa t din. Axmi i d ayes txezzared, igga tisira n tcamma deg weqrab, iqqen tcaneklat. Mři qaɛ issen min...

Meer

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Posted by on 3:42 pm in Verhalen | 0 comments

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis...

Meer

Meẓyan di San Sebastyan

Posted by on 3:30 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim babas am wemcum nettat war tessin ar meřmi. Babas d ijj n utarras d aweddar! war dayes amnus n tudart, war dayes amnus n unuri, maca řebda ikessi ifassen nnes ɣar ujenna itettar meřmi i d ɣa isqarqeb ḥed di tewwart ad isseqsa x Tnibut nnes. Ad temřec ad ihna. War yexs ca ad temmet d taɛzarct, war ttari řa nettat mezri. D wa d amnus i dayes izedɣen.  Ass idweř d fiřu, iggur ad iqḍa. Tanibut teffeɣ d zi taddart,...

Meer

Facebook

Twitter