Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Marokko

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie...

Meer

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Posted by on 11:19 am in Evenementen, Geschiedenis, Marokko, Politiek | 0 comments

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in...

Meer

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

Posted by on 5:55 pm in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken om te beïnvloeden De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De...

Meer

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Posted by on 5:25 pm in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict,...

Meer

Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif

Posted by on 1:34 pm in Marokko, Nederland, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in het Rif.
Het staat open voor zowel binnenlandse als buitenlandse deelname en dient als basis voor ontmoetingen en advies.

Meer

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Posted by on 8:06 am in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

Meer

Cadi Kaddour (1952 – 1995)

Posted by on 3:38 pm in De taal, Marokko | 1 comment

Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig een plaats te veroveren in de moderne wereld. Dat gaat niet zonder problemen: het Tamazight geldt in de Maghreb-landen niet als een taal maar als een dialect. Een van de intellectuelen die zich voor de groei en de bloei van hun moedertaal inzetten is Kaddour Cadi (1952-1995). Deze geleerde kwam in 1995 om bij een tragisch auto-ongeval. In zijn korte leven heeft hij zich onvermoeibaar ingespannen, zonder enige zweem van kortzichtigheid of chauvinisme, laat staan...

Meer

Marokko, politieke failliessement

Posted by on 2:16 pm in Marokko | 0 comments

De politieke debatten in Marokko zijn weer losgebroken, dit keer omtrent het plan om het land in regio’s te verleden. Dit plan is door Koning Mohamed VI in zijn toespraak van januari 2010 aangekondigd. Net als altijd gaf de koning een signaal af en vervolgens ging iedereen zich met de kwestie bezig houden. Het was eigenlijk de nieuwe politieke partij Authenticiteit en Moderniteit (beter bekend als “Tractorpartij”), van Fouad Al Himma, die de regionalisering van Marokko ter discussie had gesteld. De Tractorpartij was allang bezig met de...

Meer

Marokko en zijn migranten

Posted by on 2:07 pm in Marokko | 0 comments

Eind jaren zestig kwam de Marokkaanse staat er achter dat de aanwezigheid van Marokkaanse migranten in het buitenland zeer relevant voor de Marokkaanse economie kan zijn. Tegelijkertijd zag de staat het gevaar van geïmmigreerde linkse groeperingen die zeer actief waren, met name in West-Europese landen. Om controle te houden op de geïmmigreerde Marokkanen, creëerde de staat in de jaren zeventig de zogenaamde Federatie van de Marokkaanse Arbeiders en Ondernemers in het Buitenland, beter bekend als Amicalen.

Meer

De spaanse Moors, een antecedent

Posted by on 1:55 pm in Marokko | 0 comments

Dit artikel van Rodrigo de Zayas verscheen zes jaar geleden in Manère de voir. De Zayas beoordeelt de hedendaagse Europese context, indirect, aan de hand van wat er in de geschiedenis is gebeurd. Het betoog, de standpunten en de politieke terminologie van de rechtse politici in het moderne Europa, vormen geen abnormale afwijking binnen de westerse democratie zoals velen denken. De spaanse “zuiveraars” van de zestiende eeuw, zijn voorouders van de nieuwe “zuiveraars”in onze tijden.

Meer

Facebook

Twitter