Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Over de Amazigh

Anti-Amazigh racism

Posted by on 6:10 pm in Politiek | 0 comments

Anti-Amazigh racism

Really, the nerve of this residue of Gaddafi’s system continues to press it into stupidity. While it is not a secret that Abdouldjalil works for the interests of Qatar and the Muslim Brotherhood, he just give moral lessons to those who liberated Libya when he and his CNT ware holed up in Benghazi under the protection of NATO. The stupidity of this individual, who is painfully still struggling to understand that the days of terror is over, pushed him to threaten Imazighen marching “again” peacefully. The Libyans who took up arms to...

Meer

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963

Posted by on 11:25 pm in Geschiedenis, Over de Amazigh | 0 comments

Amezruy n Yennayer  Imezwura n umezruy n weydud Amaziɣ niɣ asseggʷas amaynu n Imaziɣen war ibeddi ca s tarewřa n Driss Aɛalawi, ayyaw n Ɛři mmis n  ayt Ṭṭařeb, wenni i d yarewřen zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n Tmezɣa. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n wamur n wedrar (Lmeɣrib), niɣ n wamur n  wammas (dzayar), niɣ n wamur n Tuga (Tunes), niɣ n wamur n wemlal (libya) marra ibedda zi tiǧin n Mass Cacnaq, amernay n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra niɣ aẓwar n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. S uya nzmmar ad nini aqa amesɣun n...

Meer

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Posted by on 10:39 pm in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif n nnej. Xseɣ ad iniɣ aqa tarwa n Arif marra –ameẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt- sswařen Tmaziɣt nsen. Sennej i manaya, řebda tammurt n řewḍa itawḍ it bujeyyar qbeř i tmurt n wedrar. Zi tqebbař i d innḍen i ayt Buzeggu,...

Meer

Wi yexsen ad yini yini

Posted by on 8:26 am in Columns, De taal | 0 comments

Wi yexsen ad yini yini

Tsunami n wawařen n Taɛrabt!   Amec itwassen deg iyyar n tusna, xmi nessawař Tmaziɣt, nessawař itt s umawař n Tmaziɣt tayemmat, maca din mani i itemrusan wawařen n midden deg wemcan n wawařen n Tmaziɣt. Manaya war iǧi d amnus d ameqqran minzi marra tutlayin n midden daysent awařen i d-yudfen zi tmura nneɣni, s uɣiř niɣ s wuř; waxxa, s minzi i ɣa nessen awař n Umaziɣ zeg wawař n midden? S wawařen nneɣni (in other words) din iwdan xmi itesřan i ca n wawař n Tmaziɣt yudes, niɣ yarwes deg wawař n taɛrabt, qqaren aqa awař a ikke-d zi tutlayt...

Meer

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa...

Meer

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Posted by on 5:25 pm in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict,...

Meer

Ta sijj x umezruy?

Posted by on 11:42 am in Geschiedenis | 0 comments

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis n Nuḥ. Tiɣit a ay war iḍbiɛen tekke d zeg wass umi d isfiy řebḥar x ddunect, tfeḍfeḍ tmurt s uzilliḍ (= zondvloed, deluge myth) mani qqimen krad (3) n imeddaren sennej i tmurt! Sham (שם), Ḥam (חָם) d Yafeth (יפת). Tarwa n Nuḥ d...

Meer

Acemřař d ubercan

Posted by on 3:19 pm in De taal | 0 comments

Ǧan ca n yiřsawen n midden mani ntaff ɣarsen řeḥsab zi 1 ar 14, ktar zi manaya war ɣarsen ttifed ca; xmi nni tawḍen ɣar 15 qqaren: ‘aṭṭas’. Aṭṭas ixs ad yini 15, 16, 17 uca řuḥ xafes am nni. War ntettu ca aqa nnumarwat qqnen ɣar tusna d ixarriṣen n iyduden.

Meer

Tutlayt n Tmaziɣt di tallunt d wakud

Posted by on 8:38 am in De taal | 0 comments

Zeg iseqsiyen iqesḥen deg wazzay n tutlayt n Tmaziɣt, ntaff aseqsi x wakud mani tebda tutlayt ad tesscen ixf nnes sennej i tmurt n Tmezɣa. Deg iyyara ( 1), ad nessiweř x tutlayt i icarfen jar tallunt (space) d wakud (time).

Meer

Min nzemmar ad negg s umawař n ufus? Yura t : Mohamed Essanoussi

Posted by on 7:54 am in De taal | 0 comments

Amawař n ufus war ijji amcan, netta aqa t di marra iřsawen n Tmaziɣt. Atarras ɣares afus (fus n waryaz), ařeyzim (agelzim) ɣares afus (fus n uřeyzim), taqmijjat ɣares afus (fus n teqmijjat), Tawwart ɣares afus (fus n tewwart), amjar ɣares afus (fus n wemjar), uřa d Arebbi ɣares afus; qqaren as waɛraben afus n Arebbi aqa t sennej i ifassen nsen!

Meer

Facebook

Twitter