Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Geschiedenis

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie...

Meer

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Posted by on 11:19 am in Evenementen, Geschiedenis, Marokko, Politiek | 0 comments

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in...

Meer

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

Posted by on 5:55 pm in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken om te beïnvloeden De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De...

Meer

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Posted by on 5:25 pm in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict,...

Meer

Ta sijj x umezruy?

Posted by on 11:42 am in Geschiedenis | 0 comments

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis n Nuḥ. Tiɣit a ay war iḍbiɛen tekke d zeg wass umi d isfiy řebḥar x ddunect, tfeḍfeḍ tmurt s uzilliḍ (= zondvloed, deluge myth) mani qqimen krad (3) n imeddaren sennej i tmurt! Sham (שם), Ḥam (חָם) d Yafeth (יפת). Tarwa n Nuḥ d...

Meer

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Posted by on 11:56 am in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Meer

Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen

Posted by on 11:58 am in Geschiedenis | 0 comments

Qqaren aneɣ idřisen n midden aqa ameddur n Arrif zeg wami iǧa netta d ilelli (= free), tuɣa traɣan as waɛraben ‘blad es-Siba” (= onbedwongen land, dissident) taɣennant i “blad el-Maxzen”(= het land van de regering). Din ɛad rux iwdan ddaren ussan n arrifublik. Ijj n twara sseqsiɣ ḥennas n baba, Taɛisat (18782-1992) x Arrif deg wakud n Muhamed Ameẓyan Aqeřɛi d wakud n mmis n Ɛebd-Krim, tenna ayi aqa aṭṭas n tamara i ikkin x Irifiyyen waxxa qbeř i d ɣa yadef Uṛumi: “umi ɛeqřeɣ necc d tameẓyant iǧa war iǧi bu Uṛumi, ddenya tuɣa teɛbed ccarq waha, ddenya tuɣa tcarraq waha,

Meer

Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.)

Posted by on 8:21 am in Geschiedenis | 0 comments

Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.) was aanvankelijk een stamhoofd en werd de eerste koning van Oost-Numidië. De cavalerie van de Numidiërs heeft een belangrijke rol gespeeld in de Punische oorlogen. Zo vocht de Numidische cavalerie tijdens de Tweede Punische Oorlog aan de kant van Carthago, onder andere in de slag bij Cannae in 216 v.Chr. Vanaf 206 v.Chr. begon hij met de Romeinen samen te werken, en vocht hij onder leiding van de Romeinen in de slag bij Zama (dichtbij het huidige Maktar, Tunesië). Dankzij deze Romeinse overwinning kon Massinissa Oost-Numidië bevrijden van de Carthaagse overheersing en zijn land verenigen. Hij zou tot 148 v.Chr. aan de macht blijven.

Meer

De Rifoorlog

Posted by on 5:07 pm in Geschiedenis | 0 comments

Voor velen is de Rifoorlog onbekend, voor anderen is het weer een inspiratiebron voor hun strijd om vrijheid. De Rifoorlog was een van de eerste voorbeelden waarbij een “inheems” volk een complete Europese mogendheid in haar greep wist te houden voor de duur van een aantal jaar. Alle kansen waren tegen de Riffijnen gekeerd; zij hadden geen wapens, geen middelen, geen infrastructuur en er was schaarste in alles. Maar het was vooral de fragmentatie van de Riffijnen zelf die organisatie in de Rif moeilijk maakte. Daarom is het vooral zo opmerkelijk dat ondanks deze achterstelling de Riffijnen zich wisten te organiseren en een mogendheid die technisch maar vooral in aantal veel verder en groter was dan zijzelf.

Meer

Facebook

Twitter