Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

De Rif

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie...

Meer

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Posted by on 3:57 pm in De Rif, Lees een boek | 0 comments

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam “Tudunin war itizghen” (druppels die niet opdrogen). In het boek vertelt de auteur over zijn jeugdjaren in Marokko. Hij schrijft over uiteenlopende gebeurtenissen in zijn leven, bijvoorbeeld over de periodieke thuiskomst van zijn vader uit Nederland, zijn besnijdenis, zijn favoriete hond ‘bisi’ en zijn ervaringen op school. De onderhoudende verhalen laten een beeld zien van de Rif in de jaren ’60 en ’70 waarin de positieve maar ook de...

Meer

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa...

Meer

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Posted by on 7:45 pm in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři) Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan...

Meer

The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif: An Ethnography and History

Posted by on 3:43 pm in De Rif | 2 comments

‘The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif’ is een meesterwerk op het gebied van antropologie onder de Imazighen. Het boek behandelt o.a. culturele, politieke, historische, taalkundige, geografische  en religieuze aspecten van de Riffijnen, specifiek de Aith Wayagher. De verschillende onderwerpen worden uitvoerig besproken. David Hart publiceerde het boek in 1976 maar zijn veldwerk vond plaats in de jaren ’50 en 60′s. Opmerkelijk aan David Hart is dat hij al op 25 jarige leeftijd begon met het veldwerk in de Rif. Zijn...

Meer

Facebook

Twitter