Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Lees een boek

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie...

Meer

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Posted by on 3:57 pm in De Rif, Lees een boek | 0 comments

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam “Tudunin war itizghen” (druppels die niet opdrogen). In het boek vertelt de auteur over zijn jeugdjaren in Marokko. Hij schrijft over uiteenlopende gebeurtenissen in zijn leven, bijvoorbeeld over de periodieke thuiskomst van zijn vader uit Nederland, zijn besnijdenis, zijn favoriete hond ‘bisi’ en zijn ervaringen op school. De onderhoudende verhalen laten een beeld zien van de Rif in de jaren ’60 en ’70 waarin de positieve maar ook de...

Meer

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa...

Meer

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Posted by on 7:45 pm in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři) Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan...

Meer

Bestel nu uw exemplaar!!

Posted by on 3:25 pm in Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

In 1926 stond Abdelkrim Alkhattabi met zijn veertienduizend strijders tegenover een Frans en Spaans leger van meer dan één miljoen soldaten. Ondanks de gigantische militaire ongelijkheid, moesten de Spanjaarden uiteindelijk beroep doen op het Duitse gifgas. Abdelkrim stond onder druk van twee grote moderne mogendheden (Spanje en Frankrijk) en gaf zich in 1926 aan de Fransen over. Dit boek spitst zich niet toe alleen op de ervaring van Abdelkrim

Meer

Lijst van publicaties van IRCAM

Posted by on 9:56 am in Imazighen algemeen | 0 comments

Lijst van publicaties van IRCAM Liste des publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe 1.    Standardisation de l’amazighe 2.    Initiation  la langue amazighe 3.    Vocabulaire de la langue amazighe 4.    Structures morphologiques de l’amazighe 5.    Lexique amazighe de géologie 6.    Transitivité et diathèse en tarifite 7.    L’amazighité dans l’audiovisuel national 8.    La nouvelle grammaire de l’amazighe 9.    Patrimoine et musées au Maroc 10.    Contributions à l’étude de la culture amazighe, en hommage au Recteur Mohamed...

Meer

Strijdkreet van de aarde: Riffijnse gedichten

Posted by on 5:50 pm in Poezie | 0 comments

Strijdkreet van de aarde is Ahmed Essadki’s debuut bundel. In deze gedichtenbundel staan 13 gedichten waarbij de rode draad de collectieve en persoonlijke strijd zijn. Op de linkerpagina’s staan de gedichten in het Tarifit (Berbertaal in Noord Marokko) en op de rechterpagina’s staan de Nederlandse vertalingen. Ahmed Essadki weet op een buitengewone wijze deze vormen van strijd te verbeelden. Gebruikmakend van krachtige verhalende zinnen weet Ahmed Essadki de lezer te raken. Deze bundel is een must voor elke poezie...

Meer

Facebook

Twitter