Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Columns

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken

Posted by on 8:52 am in Columns | 0 comments

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken Asis Aynan is een Nederlandse schrijver, columnist en berberactivist. In de onderstaande tekst haalt hij herinneringen op aan zijn reizen naar de Rifregio en werpt tegelijk een blik op de vergeten geschiedenis van de Imazighen. Hij bracht de tekst op vrijdag 4 maart in de Atlas in Antwerpen tijdens de avond over de berbercultuur en -geschiedenis. Asis Aynan woensdag 9 maart 2016 Het humanistische Haarlem van Frans Hals, Godfried Bomans en Hannie Schaft is mijn bakermat, maar ik werd boven op een...

Meer

BELMONDO N FARXANA

Posted by on 1:00 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n...

Meer

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

Posted by on 4:28 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun...

Meer

Jar řbiɛet d lbiyɛa

Posted by on 8:39 pm in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di...

Meer

Mohamed Essanoussi

Posted by on 3:05 pm in Columns | 0 comments

Mohamed Essanoussi

CLICK HERE TO SEE ALL HIS POST

Meer

Mmis n dcar

Posted by on 5:28 pm in Columns | 0 comments

Mmis n dcar

Taziři, ussan n ṣmayem. Marra iwdan aqa yen di barra. Ajenna yarsa, itran tsiqsiqen. Ikkar mmis n dcar ad yurzu manis i ɣa yekk. Ixarreṣ ak d uzeǧif nnes, inna as ixf nnes ad yehwa ɣar yeɣzar ameqqran. Am nni nnit, igga musejjala swadday i taddeɣt, igga sinta n řalla buya, iwc as marra min ɣares d jjehd. Mammec tegga musejjala ya? Tkessi arebɛa n teẓra d timqqranin. Netta yarniy as tnayen nneɣni d tibaṭṭaḥin! Dcar marra itesřa yas. Uřa d iyaẓiḍen n dcar bdan sququɛen umi sřan i řalla buya. Tuɣa din tarwa n dcar ggin ict n tɣimit deg iɣzar....

Meer

Wi yexsen ad yini yini

Posted by on 8:26 am in Columns, De taal | 0 comments

Wi yexsen ad yini yini

Tsunami n wawařen n Taɛrabt!   Amec itwassen deg iyyar n tusna, xmi nessawař Tmaziɣt, nessawař itt s umawař n Tmaziɣt tayemmat, maca din mani i itemrusan wawařen n midden deg wemcan n wawařen n Tmaziɣt. Manaya war iǧi d amnus d ameqqran minzi marra tutlayin n midden daysent awařen i d-yudfen zi tmura nneɣni, s uɣiř niɣ s wuř; waxxa, s minzi i ɣa nessen awař n Umaziɣ zeg wawař n midden? S wawařen nneɣni (in other words) din iwdan xmi itesřan i ca n wawař n Tmaziɣt yudes, niɣ yarwes deg wawař n taɛrabt, qqaren aqa awař a ikke-d zi tutlayt...

Meer

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Posted by on 7:45 pm in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři) Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan...

Meer

Wi yexsen ad yini yini

Posted by on 3:20 pm in Columns | 0 comments

Hegel (1770-1831) yarra tiɣit i wmezruy xenni yufa aqa marra timegga (facts) d wudmawen n izeǧifen imeqqranen (great personages) deg umezruy ameḍlan itɛaqqab d tnayen n twařatin di tudart n uydud, maca ittu ad yarni aqa twařat tamezwarut igga amecnaw takesna (tragedy), twařat wis tnayen igga amecnaw tiseḍḥac.

Meer

Wi yexsen ad yini yini

Posted by on 10:48 am in Columns | 0 comments

Ca n twařatin tedhiceɣ xmi teṣřiɣ ca n yewdan ssawařen x tusna n Lmeɣrib. Zeg wami d udfen waɛraben ɣar tmurt nneɣ, nitni nettyen,

Meer

Facebook

Twitter