Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on okt 18, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

             Aɣewweɣ n imeḥḍaren                                                                          -Wis 2  Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi řeqhawi, zeg ibriden. Wenni i ɣa ɛecqen ad t ksin, ad t xemřen. Ameḥḍar nni issens di texxamt jar wamẓiwen, […]

Aɣewweɣ n imeḥḍaren Read More

Posted by on okt 13, 2012 in Verhalen | 0 comments

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut […]

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt? Read More

Posted by on okt 2, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Meẓyan di San Sebastyan

Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim babas am wemcum nettat war tessin ar meřmi. Babas d ijj n utarras d aweddar! war dayes amnus n tudart, war dayes amnus n unuri, maca řebda ikessi ifassen nnes ɣar ujenna itettar meřmi i […]

Meẓyan di San Sebastyan Read More

Posted by on sep 3, 2012 in Verhalen | 0 comments

Wi iǧan d abuhaři?

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin. Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. […]

Wi iǧan d abuhaři? Read More

Posted by on jun 14, 2012 in Verhalen | 0 comments

Mmis n …řefqi

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar waryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ar adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar.

Mmis n …řefqi Read More

Facebook

Twitter