Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Dec 13, 2011 in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi Meer

Facebook

Twitter