Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Meer

Posted by on Feb 2, 2012 in Geschiedenis | 0 comments

Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen

Qqaren aneɣ idřisen n midden aqa ameddur n Arrif zeg wami iǧa netta d ilelli (= free), tuɣa traɣan as waɛraben ‘blad es-Siba” (= onbedwongen land, dissident) taɣennant i “blad el-Maxzen”(= het land van de regering). Din ɛad rux iwdan ddaren ussan n arrifublik. Ijj n twara sseqsiɣ ḥennas n baba, Taɛisat (18782-1992) x Arrif deg wakud n Muhamed Ameẓyan Aqeřɛi d wakud n mmis n Ɛebd-Krim, tenna ayi aqa aṭṭas n tamara i ikkin x Irifiyyen waxxa qbeř i d ɣa yadef Uṛumi: “umi ɛeqřeɣ necc d tameẓyant iǧa war iǧi bu Uṛumi, ddenya tuɣa teɛbed ccarq waha, ddenya tuɣa tcarraq waha,

Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen Meer

Facebook

Twitter