Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Meer

Facebook

Twitter