Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jan 23, 2012 in De taal | 0 comments

Tamkerra n tutlayt di Tmaziɣt الاعجاز اللغوي في الامازيغية

Ejj amezwaru ad nessars afus nneɣ x tbadut n tutlayt. Tutlayt war teǧi ca amecnaw taɣma n wawařen; tutlayt d taremmast (= middelen) n umṣawaḍ. Tutlayt d řqendart n tusna, d dduzan n uxarreṣ. Tusna n weydud aqa-tt teẓḍeɣ deg wawařen. Maca iwɛar ad nessen manis d kkin awařen twarat tamezwarut. Mařa nedweř ɣar uxarreṣ n iyduden n zic, ntaff din zzaysen wi tuɣa itamnen aqa tutlayt temmewc asen-d d anguř zi ɣar Arebbi umi qqaren Pitaḥ (Egyptische god Ptah). Manis-d ɣa nebda i wesfettuti n iyyar-a?

Tamkerra n tutlayt di Tmaziɣt      الاعجاز اللغوي في الامازيغية Meer

Posted by on Jan 2, 2012 in De taal | 0 comments

​​Tirekkisent n tutlayt (language archeology)

Imentilen n unuri n iřsawen mseɣwen niɣ qqnen ɣar waṭṭas n tmesřayin. Xmi itmetta utarras iḍaffar it yiřes ɣar tmeḍřin. Maca iřes, ca n twařatin itfaqa-d. Waxxa itfaqa-d s ijj n warruḍ nneɣni, maca refhamet nni i das iwca bab nnes tɣima tarwes dayes aṭṭas. Ad negg neccin nnuryen ait n iřsawen, uca iqqim wawař, ma awař nni iqqimen nzemmar ad zzayes nessen axarreṣ n weydud? D manaya ixseɣ ad aniɣ s trekkisent n tuylat.

​​Tirekkisent n tutlayt (language archeology) Meer

Posted by on Dec 26, 2011 in De taal | 0 comments

Amyagg n ‘iři’ di Tmaziɣt n Arrif

Tɛawaden iwdan n umezzawru (primitif) aqa marra iyduden tuɣa ssawařen s ijj n yiřes, Din ijj n tenfust n Babel teqqar aqa kkaren iwdan ad bnan ijj n tuzzya (tower) i yexf nsen ḥuma ad iqqim yisem nsen yarcem i jjiř i d ɣa ikkaren awaren asen. Arebbi n wakud nni war das yudif ca di řxaḍar min ggin am nni; minzi tuɣa neyycen ad sgeɛden tuzzeggaret n tuzzya zi tmurt ař ajenna.U min tuɣa ten ijjin ad ggen fus deg ufus aqa d twiza n wawař, minzi tuɣa radaset n uxarreṣ ttekked zi radaset u zi tsudsin n wawař. Arebbi yufa rid am nni uca issemxumber asen awařen ssenni qqimen ijj war issin min iqqar wenneɣni! Deɣya uc infartek weẓru n tuzzya, twaɣeḍren

Amyagg n ‘iři’  di Tmaziɣt n Arrif Meer

Posted by on Dec 20, 2011 in De taal | 0 comments

Areṭṭař n wawařen

Aṭṭas n iřsawen n ddunect carcen ak wayawya tusna (knowledge) d wareṭṭař n wawařen (loanwords). Řebda wenni ijehden (bu wagra) i yareṭṭřen i umeẓruḍ. Maca ameẓrud řa d netta ɣares min i ɣa yini. Xseɣ ad iniɣ s manaya aqa waxxa xmi itiři iřes n tmurt ijhed, war ixs ca ad yini aqa war itmetti ca. Aṭṭas n iřsawen areḍřen awařen zi Tlatinect, Talatinect war teqqim maca inni i xas d iksin awařen qqimen ddaren, amcnaw min imsařen i Tmaziɣt.

Areṭṭař n wawařen Meer

Facebook

Twitter