Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jun 12, 2012 in De taal | 0 comments

Acemřař d ubercan

Ǧan ca n yiřsawen n midden mani ntaff ɣarsen řeḥsab zi 1 ar 14, ktar zi manaya war ɣarsen ttifed ca; xmi nni tawḍen ɣar 15 qqaren: ‘aṭṭas’. Aṭṭas ixs ad yini 15, 16, 17 uca řuḥ xafes am nni. War ntettu ca aqa nnumarwat qqnen ɣar tusna d ixarriṣen n iyduden.

Acemřař d ubercan Meer

Posted by on Mar 20, 2012 in De taal | 0 comments

Logika n wawařen di Tmaziɣt

Ass-a ad nẓar tiɣit d tmusni n Imaziɣen deg iyyar n tusna d uxarreṣ di tseɣnawt (uitvinding) n wawařen. Nec war ẓriɣ ca n yiřes n midden iḍfar logica deg wesfruri n umawař amecnaw min imẓaren di tutlayt n Tmaziɣt. Mařa nḥuz min d aḍren x midden imradasen (-amec tessnem war iǧi sennej i wudem n tmurt ca n tutlayt teqqur-) ad naff marra awařen n Tmaziɣt qqnen ɣar wazzay n temkussna (semantisch):

Logika n wawařen di Tmaziɣt Meer

Facebook

Twitter