Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Meer

Posted by on Jan 12, 2012 in Geschiedenis | 0 comments

Aseggʷas amaynu Yennayer 2962

Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war ibeddi ca s twasit niɣ s tarewřa n Driss wis I zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n lmeɣrib ameqqran. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib d tmura n Tmezɣa marra ibedda zi tiǧin (= presence) n Cacnaq, amernay (= victorious) n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra (= origin) n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. Amesɣun (= dynasty) n Imaziɣen ibda ak-d Firɛawn Amaziɣ umi neqqar Cacnaq.

Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (= century). Amezruya aqa-t immars u yarcem deg idlisen n zic1.

Aseggʷas amaynu Yennayer 2962 Meer

Facebook

Twitter